Zasady rekrutacji

Trwa nabór uzupełniający do klas 3 Gimnazjum Paderewski.

Pierwszy krok to wypełnienie internetowego Kwestionariusza Kandydata oraz założenie w sekretariacie szkoły kopię świadectwa ostatniej klasy, do której kandydat uczęszczał.

Uczniowie zostają przyjęci na podstawie wyników z ostatniej klasy gimnazjum, do którego uczęszczali lub egzaminów wstępnych do szkoły (z języka polskiego i matematyki oraz do klasy certyfikatowej – dodatkowo z języka angielskiego).

  1. Bez egzaminów wstępnych z języka polskiego i matematyki przyjmowani są kandydaci, którzy zostali laureatami konkursu przedmiotowego z matematyki lub języka polskiego objętego patronatem Kuratorium Oświaty.
  1. Bez dodatkowych egzaminów z języka angielskiego do klasy certyfikatowej przyjmowani są kandydaci, którzy:
  • uzyskali w ostatniej klasie, do której uczęszczali ocenę celującą z języka angielskiego lub
  • zostali laureatami konkursu z języka angielskiego objętego patronatem Kuratorium Oświaty

Terminy egzaminów ustalane są indywidualnie.

Kandydaci przyjęci do szkoły składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu szóstoklasisty,
  • zaświadczenie o tytule laureata konkursów przedmiotowych, certyfikaty językowe, opinie o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada),
  • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
  • kartę zdrowia i oświadczenie o objęciu dziecka obowiązkowymi szczepieniami ochronnym (druk szkolny).

Przykładowe egzaminy wstępne

Chcesz rozpocząć naukę w Gimnazjum Paderewski? Nie zwlekaj, jak najszybciej wypełnij Kwestionariusz Kandydata.

Chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach przyjęć i programie Gimnazjum Paderewski?

Zadzwoń lub napisz email do Sekretariatu Szkoły – tel. 81 740 75 43, e-mail: gimnazjum@paderewski.lublin.pl

(poniedziałek – piątek, w godz. 8:00 – 15:30)

Skontaktuj się z naszym koordynatorem ds. przyjęć, – Anną Guldynowicz, (pokój nr 38), tel. kom.: 663 123 113  e-mail: aguldynowicz@paderewski.lublin.pl   DYŻURY KOORDYNATORA

Nasze certyfikaty: