Zasady rekrutacji

Trwa nabór uzupełniający do Gimnazjum Paderewski.

Pierwszy krok to wypełnienie internetowego Kwestionariusza Kandydata oraz założenie w sekretariacie szkoły kopię świadectwa ostatniej klasy, do której kandydat uczęszczał.

Uczniowie zostają przyjęci na podstawie wyników z ostatniej klasy gimnazjum, do którego uczęszczali lub egzaminów wstępnych do szkoły (z języka polskiego i matematyki oraz do klasy certyfikatowej MYP – dodatkowo z języka angielskiego).

 1. Bez egzaminów wstępnych z języka polskiego i matematyki do wszystkich profili klas przyjmowani są kandydaci, którzy:
 • uzyskali w ostatniej klasie, do której uczęszczali średnią ocen co najmniej 4,4 lub
 • zostali laureatami dowolnego konkursu przedmiotowego objętego patronatem Kuratorium Oświaty.
 1. Bez dodatkowych egzaminów z języka angielskiego do klasy certyfikatowej MYP przyjmowani są kandydaci, którzy:
 • uzyskali w ostatniej klasie, do której uczęszczali ocenę celującą z języka angielskiego lub
 • zostali laureatami konkursu z języka angielskiego objętego patronatem Kuratorium Oświaty

Terminy egzaminów ustalane są indywidualnie.

Kandydaci przyjęci do szkoły składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły w terminie nie późniejszym niż
27 czerwca 2017 r. do godz. 12:00
:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu szóstoklasisty,
 • zaświadczenie o tytule laureata konkursów przedmiotowych, certyfikaty językowe, opinie o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada),
 • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
 • kartę zdrowia i kopię karty szczepień.

Przykładowe egzaminy wstępne

Chcesz rozpocząć naukę w Gimnazjum Paderewski? Nie zwlekaj, jak najszybciej wypełnij Kwestionariusz Kandydata.

Chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach przyjęć i programie Gimnazjum Paderewski?

Zadzwoń lub napisz email do Sekretariatu Szkoły – tel. 81 740 75 43, e-mail: gimnazjum@paderewski.lublin.pl

(poniedziałek – piątek, w godz. 8:00 – 15:30)

Skontaktuj się z naszym koordynatorem ds. przyjęć, – Anną Guldynowicz, (pokój nr 38), tel. kom.: 663 123 113  e-mail: aguldynowicz@paderewski.lublin.pl

Nasze certyfikaty: