Erasmus+ również z myślą o nauczycielach Paderewskiego

30 września 2020

W lutym 2020 r. prof. Barbara Ostrowska i Justyna Jagieła napisały i złożyły wniosek o przyznanie środków na projekt ‘mobilności kadry edukacyjnej’ naszego liceum, a 21 września otrzymaliśmy informację o zatwierdzeniu do realizacji naszego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Projekt Paderewski+ przewiduje wzbogacenie, usprawnienie, ugruntowanie istniejących rozwiązań metodycznych i strategicznych w szkole ukierunkowanej na międzynarodowość, postawy obywatelskie, kompetencje cyfrowe oraz kompetencje przyszłości.

Poprzez udział kadry w szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych w szkołach międzynarodowych (tzw. job shadowing), wiedza, umiejętności i kompetencje, które będziemy rozwijać, przełożą się na:

1. rozwój postaw i umiejętności uczniów pod kątem przygotowania do zawodów przyszłości, uwzględniając kompetencje przyszłości ale i rozwijanie inteligencji emocjonalnej, wspieranie aktywnego uczenia się i strategii uczenia się w oparciu kreatywność, oryginalność i inicjatywę;

2. rozwój umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych metod nauczania z uwzględnieniem TIK, metod rozwijających krytyczne i kreatywne myślenie, sprawczość uczniów oraz samodzielność i odpowiedzialność za proces uczenia się;

3. ukierunkowanie nauczania i oceniania na refleksję i informację zwrotną, rozwój umiejętności badawczych, interpersonalnych, komunikacyjnych i organizacyjnych (jako sedno filozofii IBO);

4. wzbogacenie warsztatu zarządzania szkołą;

5. możliwość ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniającego potrzeby kadry, w tym podnoszenie kompetencji metodycznych, językowych oraz wymiany dobrych praktyk ze szkołami międzynarodowymi.

W szkoleniach metodycznych oraz dot. umiejętności zarządzania, w warsztatach TIK i wizytach studyjnych (umożliwiających obserwację konkretnych obszarów pracy szkół realizujących programy IB MYP oraz IB DP) w Niemczech, Słowenii, Holandii, Czechach, Danii, Finlandii, Szwecji, Grecji i Portugalii, weźmie udział ponad 20 nauczycieli liceum, w tym kadra zarządzająca szkołą.

Więcej informacji o projektach Erasmus + można przeczytać na naszej stronie internetowej: Erasmus+

 

Nasze certyfikaty: