Misja Międzynarodowych Szkół Paderewski


  1.  Uczymy skutecznie, zwłaszcza krytycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, wykorzystując  w tym celu osiągnięcia współczesnej myśli pedagogicznej i innowacyjnych technologii.
  2.  Jesteśmy szkołą międzynarodową – uczymy otwartości na inne kultury, ich rozumienia oraz tolerancji  dla inności.
  3.  Krzewimy wśród uczniów wartości obywatelskie, kształcąc wśród nich odpowiedzialność za własne  otoczenie, promując demokratyczne wartości i społeczną wrażliwość.

 

Profil absolwenta


Naszej misji odpowiada profil absolwenta naszych szkół. Jest nim człowiek (KTO):

Kreatywny i krytycznie myślący
Tolerancyjny – otwarty na świat i innych ludzi
Odpowiedzialny za siebie i innych

Kreatywny i krytycznie myślący – Głównym celem nauczania w szkołach Paderewski jest kształcenie umiejętności myślenia, która wynika z głębokiego rozumienia świata i umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą. Skuteczne nauczanie oznacza dla nas nie tylko i nie przede wszystkim wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, ale kompetencje naszych absolwentów, które przejawiają się w umiejętności samodzielnego planowania i rozwiązywania problemów, organizacji własnego uczenia się, tworzenia własnych rozwiązań i krytycznego myślenia. Szczególną wagę przywiązujemy do kształcenia najwyższego poziomu umiejętności poznawczych uczniów, tj. analizy, syntezy, oceny.

Uznając największą skuteczność nauczania przez działanie, kształtujemy proces dydaktyczny tak, by każdy uczeń miał jak najwięcej możliwości wykonywania różnorodnych zadań, służących rozwijaniu swych umiejętności. Uczymy także współpracy i umiejętności dzielenia się wiedzą oraz korzystania z wiedzy innych. Nacisk z nauczania przenosimy na uczenie się, a z perspektywy nauczyciela na optykę ucznia. Stawiamy jasne cele edukacyjne, służące autentycznemu zrozumieniu świata przez uczniów. Bierzemy odpowiedzialność za takie planowanie i prowadzenie zajęć z uczniami w szkole, by jak najwięcej korzystali z czasu spędzonego na szkolnych zajęciach.  Oceniamy uczniów na bieżąco w taki sposób, by ocena służyła rozwojowi ucznia, dając mu rzetelną informację zwrotną o mocnych stronach i obszarach do pracy.

Tolerancyjny – otwarty na świat i innych ludzi – Jesteśmy szkołą autoryzowaną w programach międzynarodowych Organizacji Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organization) i realizujemy jej misję w szczególności poprzez dążenie do rozumienia innych kultur i międzykulturowego porozumienia. Podzielamy przekonanie, że najlepszą drogą do zapewnienia pokoju na świecie jest poznanie i akceptacja ludzi wychowanych w różnych kulturach przy jednoczesnym zachowaniu i pogłębieniu oraz promowaniu europejskiej tożsamości kulturowej. Uczymy naszych uczniów szacunku dla odmienności (zwłaszcza kulturowej, narodowej i rasowej) oraz tolerancji dla wszelkich mniejszości.

W praktyce międzynarodowy charakter szkoły realizujemy poprzez udział w projektach międzynarodowych, wymianach międzynarodowych, współpracy ze szkołami zagranicznymi, zwłaszcza europejskimi, oraz realizację, w nauczaniu różnych przedmiotów, treści dotyczących problemów współczesnego świata, a także angażowanie się w lokalnej skali w rozwiązywanie globalnych problemów.

Odpowiedzialny za siebie i innych – Najważniejsze wartości w naszej pracy edukacyjnej wywodzimy z europejskich tradycji demokratycznego ustroju państwowego, chrześcijańskiego personalizmu i oświeceniowych idei wolności, równości i solidarności społecznej oraz praw człowieka. Dlatego kształcimy ludzi odpowiedzialnych za swoje otoczenie, począwszy od grupy koleżeńskiej i szkoły, poprzez lokalną społeczność aż do odpowiedzialności za wspólnotę państwową i całą ludzkość. Przygotowujemy młodych ludzi do świadomego udziału w życiu demokratycznego społeczeństwa, kształcąc w nich współczesne rozumienie demokracji –  liberalnej, konstytucyjnej i pluralistycznej.

Uczymy także współpracy i wrażliwości na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych, uznając, że największa wartość jednostki przejawia się w działaniach na rzecz innych i przekraczaniu świata własnych potrzeb oraz dzieleniu się sobą z innymi. Przygotowujemy zarazem uczniów do odważnych decyzji i odpowiedzialności za nie, ucząc działania w warunkach wolności. Uznajemy bowiem, że tylko wolność jest podstawą realnej odpowiedzialności.

Przejdź na stronę rekrutacyjną

Nasze certyfikaty: