Dodatkowe miejsca pracy dla nauczycieli


Międzynarodowe Szkoły Paderewski to zaangażowani ludzie, skuteczne nauczanie, otwartość, przyjazne relacje i wszechstronny rozwój. Szacunek do współpracowników oraz uczniów wyznacza standardy naszej pracy.

CRH Akademos sp. z o.o. jest reprezentowana przez markę Międzynarodowych Szkół Paderewski, w tym Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie, które posiada status autoryzowanej szkoły International Baccalaureate (IB Word School). Jesteśmy najbardziej doświadczoną we wschodniej Polsce szkołą w programie dyplomowym Matury Międzynarodowej IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme), który realizujemy od 1999 roku. Przygotowujemy uczniów także do egzaminu maturalnego w programie polskim, osiągając jedne z najwyższych wyników w Lublinie i województwie. Zapewniamy naszym uczniom najwyższą jakość kształcenia, nowoczesne, skuteczne metody nauczania, bezpieczeństwo oraz możliwość dostania się na najlepsze uczelnie w Polsce i za granicą.

W związku z dużym zainteresowaniem naszym liceum i zwiększoną liczbą uczniów, od września b.r. planujemy poszerzyć nasze grono pedagogiczne, by zapewnić młodzieży odpowiednią opiekę oraz jak najwyższy komfort nauki.


 Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji: 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest CRH Akademos sp. z o.o., ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod w/w adresem lub poprzez e-mail: odo@zagiel.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy)
 5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
 7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
 8. Państwa dane nie będą ujawniane innym podmiotom.
 9. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
 10. Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: liceum@paderewski.lublin.pl

Informujemy, iż dołączenie do CV zdjęcia kandydata lub podanie większego zakresu danych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym zgodę kandydata na przetwarzanie tych danych.

W przypadku gdyby Państwo chcieli uczestniczyć w kolejnych naborach organizowanych przez Szkołę, prosimy o umieszczenie następującej klauzuli zgody w przesyłanym CV:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez CRH Akademos sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-853) przy ul. Symfonicznej 1.”

Podczas rekrutacji dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności zasad przetwarzania danych osobowych ze standardami oraz przepisami prawa, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności.


Chętnie poszerzymy nasze grono pedagogiczne o nauczycieli w niżej podanych specjalnościach.

 

Nauczyciel ekonomiiEconomics teacher

 Opis stanowiska 

Idealny kandydat powinien posiadać kwalifikacje do uczenia ekonomii w języku angielskim w programie dyplomowym IB (16-18-latków), z możliwością nauczania innego przedmiotu, jeśli ubiega się o pracę w pełnym wymiarze godzin (angielski, psychologia, matematyka lub informatyka, również w języku angielskim).

 Profil kandydata 

Kandydat powinien:

 • posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii lub pokrewnej dyscyplinie, a także przygotowanie pedagogiczne;,
 • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego (przynajmniej B2 / C1)
 • być w stanie motywować uczniów do nauki i modelować satysfakcję z uczenia się ekonomii;
 • wykazać się doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi z użyciem podejścia opartego na dociekaniu i pracy projektem;
 • zwracać uwagę na bieżące zmiany w nauczaniu przedmiotów;
 • aktywnie uczestniczyć w rozwoju zawodowym w zespole IB, w tym w spotkaniach zespołu, obserwacjach lekcji i odpowiednich kursach;
 • posiadać dobre umiejętności w zakresie TIK i być przyzwyczajonym (lub chętnym do nauki) do używania narzędzi TIK w procesie nauczania, oraz
 • współpracować z kolegami w tworzeniu spójnego programu IB DP.

 W zamian oferujemy: 

 • Świetną atmosferę w szkole i zespole opartą na przyjaznych relacjach z uczniami i współpracownikami;
 • Możliwości rozwoju zawodowego.

APLIKUJ

 Your Role 

The ideal candidate should be able to teach Economics in IB Diploma Programme (16-18 year olds) in English, with the ability to teach another subject if applying for a full-time position (English, Psychology, Mathematics or Computer Science).

 Your Profile 

The successful candidate will:

 • have a degree in Economics or a related discipline as well as recognised teaching qualifications, Masters degree in any discipline is a must;
 • demonstrate a high level of English use (B2/C1 at least)
 • be able to motivate students to learn and model the enjoyment of learning Economics
 • show excellent teaching skills using student-led inquiry and project work;
 • be attuned to current developments in the teaching of subjects;
 • be actively involved in professional learning within the IB team, including after-school meetings, classroom observations and relevant courses;
 • have good ICT skills and be used to (or willing to learn) using tech tools in support of the teaching process, and
 • work collaboratively with colleagues in creating a sense of cohesion across different subjects.

 In return, we offer: 

 • Great school and team atmosphere based on friendly relationships with students;
 • Professional development opportunities;

APPLY

 

 

Nauczyciel biologii

 Opis stanowiska 

Idealny kandydat powinien posiadać kwalifikacje do uczenia biologii w języku polskim i angielskim w liceum. Dodatkowym atutem będą kwalifikacje do nauczania chemii.

 Profil kandydata 

Kandydat powinien:

 • posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie biologii lub pokrewnej dyscyplinie, a także przygotowanie pedagogiczne;
 • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego (przynajmniej B2, najlepiej potwierdzonej certyfikatem);
 • wykazać się doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi z użyciem podejścia opartego na dociekaniu i pracy projektem;
 • aktywnie uczestniczyć w rozwoju zawodowym, w tym w spotkaniach zespołu, obserwacjach lekcji i odpowiednich kursach;
 • posiadać dobre umiejętności w zakresie TIK i być przyzwyczajonym (lub chętnym do nauki) do używania narzędzi TIK w procesie nauczania, oraz
 • współpracować z kolegami w tworzeniu spójnego programu nauczania.

 W zamian oferujemy: 

 • świetną atmosferę w szkole i zespole opartą na przyjaznych relacjach z uczniami i współpracownikami;
 • możliwości rozwoju zawodowego;
 • zatrudnienie od 01.09.2020
 • wymiar etatu: 3/4 etatu (lub cały w przypadku uprawnień do nauczania chemii)

APLIKUJ

 

 

Nauczyciel geografii

 Opis stanowiska 

Idealny kandydat powinien posiadać kwalifikacje do uczenia geografii w języku polskim i angielskim w liceum. Dodatkowym atutem będą kwalifikacje do nauczania biologii.

 Profil kandydata 

Kandydat powinien:

 • posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie geografii lub pokrewnej dyscyplinie, a także przygotowanie pedagogiczne;
 • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego (przynajmniej B2, najlepiej potwierdzonej certyfikatem);
 • wykazać się doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi z użyciem podejścia opartego na dociekaniu i pracy projektem;
 • aktywnie uczestniczyć w rozwoju zawodowym, w tym w spotkaniach zespołu, obserwacjach lekcji i odpowiednich kursach;
 • posiadać dobre umiejętności w zakresie TIK i być przyzwyczajonym (lub chętnym do nauki) do używania narzędzi TIK w procesie nauczania, oraz
 • współpracować z kolegami w tworzeniu spójnego programu nauczania.

 W zamian oferujemy: 

 • świetną atmosferę w szkole i zespole opartą na przyjaznych relacjach z uczniami i współpracownikami;
 • możliwości rozwoju zawodowego;
 • zatrudnienie od 01.09.2020
 • wymiar etatu: 3/5 etatu (lub cały w przypadku uprawnień do nauczania biologii)

APLIKUJ

Nasze certyfikaty: