Jak zostać uczniem Liceum Paderewski w Lublinie?

Trwa nabór do Liceum Paderewski. By przejść proces rekrutacji czeka Cię 5 prostych kroków.

1. Wypełnij internetowy Kwestionariusz Kandydata

2. Dostarcz do naszego sekretariatu zaświadczenie o ocenach uzyskanych na I semestr klasy III gimnazjum lub kopię wyników egzaminu gimnazjalnego (jeżeli aplikujesz po ogłoszeniu wyników tego egzaminu).

3. Przystąp do egzaminów wstępnych.

4. Po pozytywnej decyzji Komisji Egzaminacyjnej podpisz z nami umowę.

5. Najpóźniej do 29 czerwca 2018 r. złóż w naszym sekretariacie wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenie o tytule laureata konkursów przedmiotowych, certyfikaty językowe, opinie o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada),
  • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
  • kartę zdrowia i oświadczenie o objęciu dziecka obowiązkowymi szczepieniami ochronnym.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z koordynatorem ds. przyjęć:

Anna Guldynowicz e-mail: a.guldynowicz@paderewski.lublin.pl

Nasze certyfikaty: