Rekrutacja uzupełniająca do MLO Paderewski

rok szkolny 2021/2022


ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie internetowej KWESTIONARIUSZ KANDYDATA.

Po wypełnieniu kwestionariusza koordynator ds. przyjęć skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dalszych szczegółów procedury rekrutacyjnej.

klasa 1 i 2 PROGRAM POLSKI DWUJĘZYCZNY

DOKUMENTY

Kandydaci zostaną poproszeniu o przesłanie skanu/zdjęcia:

 • kopii świadectwa ukończenia ostatniej klasy,
 • kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kopii opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej – o ile kandydat posiada.

ZASADY PRZYJĘĆ

Kandydaci zostają przyjęci do MLO Paderewski na podstawie:

 • wyników z ostatniej klasy,
 • wyniku egzaminu wstępnego z języka angielskiego (min. 75%)*,
 • wyniku rozmowy rekrutacyjnej.

*zwolnienie z egzaminu wstępnego z języka angielskiego kandydatów, którzy posiadają certyfikat z języka angielskiego: TELC, TOEFL na poziomie B1+ lub FCE (ocena B) lub wyższy.

PROFILE 

W klasie 1 programu polskiego dwujęzycznego z językiem angielskim do wyboru są 3 profile.

 • przygotowanie do biegłego, profesjonalnego posługiwania się językiem angielskim
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 3 godziny nauki drugiego języka obcego tygodniowo
 • dla chętnych lekcje języka łacińskiego (profil biologiczno-chemiczny),
 • współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie (profil biologiczno-chemiczny).
PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY DWUJĘZYCZNY

Doskonały wybór dla przyszłych studentów kierunków przyrodniczych i medycznych, również na uczelniach zagranicznych.

Przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • biologia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • chemia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
PROFIL MATEMATYCZNY DWUJĘZYCZNY

Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na kierunkach matematycznych, politechnicznych, informatycznych lub ekonomicznych, również na uczelniach zagranicznych.

Przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • matematyka – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • geografia lub fizyka – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
PROFIL HUMANISTYCZNY

Doskonały wybór dla przyszłych studentów kierunków humanistycznych czy artystycznych, również na uczelniach zagranicznych.

Przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • język polski – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • geografia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)

W klasie 2 programu polskiego dwujęzycznego z językiem angielskim do wyboru są 2 profile.

 • przygotowanie do biegłego, profesjonalnego posługiwania się językiem angielskim
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 3 godziny nauki drugiego języka obcego tygodniowo
 • dla chętnych lekcje języka łacińskiego (profil biologiczno-chemiczny),
 • współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie (profil biologiczno-chemiczny).
PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY DWUJĘZYCZNY

Doskonały wybór dla przyszłych studentów kierunków przyrodniczych i medycznych, również na uczelniach zagranicznych.

Przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • biologia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • chemia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
PROFIL MATEMATYCZNY DWUJĘZYCZNY

Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na kierunkach matematycznych, politechnicznych, informatycznych lub ekonomicznych, również na uczelniach zagranicznych.

Przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • matematyka – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • geografia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
klasa 3 PROGRAM MIĘDZYNARODOWY IB DP

DOKUMENTY

Kandydaci zostaną poproszeniu o przesłanie skanu/zdjęcia:

 • kopii świadectwa ukończenia ostatniej klasy,
 • kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kopii opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej – o ile kandydat posiada.

ZASADY PRZYJĘĆ

Kandydaci zostają przyjęci do MLO Paderewski na podstawie:

 • wyników z ostatniej klasy,
 • wyniku egzaminu wstępnego z języka angielskiego (wyniki min. 75%)*,
 • wyników egzaminów wstępnych z przedmiotów rozszerzonych (poziom HL) (wynik min. 75%). Egzaminy pisemne przeprowadzane są w języku angielskim.
 • wyniku rozmowy rekrutacyjnej.

*zwolnienie z egzaminu wstępnego z języka angielskiego kandydatów, którzy posiadają certyfikat z języka angielskiego: TELC, TOEFL na poziomie B2) lub FCE (ocena B) lub wyższy.

PROFILE

W klasie 3 realizowany jest Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP.

 • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są nauczane w języku angielskim,
 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
 • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 

W Liceum Paderewski w roku szkolnym 2021/2022 proponujemy naukę w klasach 3 w profilach:

Wybieram program międzynarodowy: PROFIL MEDYCZNY

Wybór profilu medycznego umożliwi Ci w przyszłości studiowanie kierunków medycznych zarówno na polskiej, jak i zagranicznej uczelni. Najlepszy wybór dla  przyszłych studentów takich kierunków jak: medycyna, fizjoterapia, weterynaria, farmacja, stomatologia, kosmetologia, neuropsychologia czy biotechnologia.

 • 1 grupa przedmiotowa: język polski A                                                    SL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski B                                              HL
 • 3 grupa przedmiotowa: psychologia lub geografia                          SL
 • 4 grupa przedmiotowa: biologia                                                                  HL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka AI*                                               SL/HL
 • 6 grupa przedmiotowa: chemia                                                                    HL
*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL POLITECHNICZNY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na wszelkich kierunkach politechnicznych, architekturze, informatyce, mechatronice.

 • 1 grupa przedmiotowa: język polski A                                                                 SL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski B                                                           HL
 • 3 grupa przedmiotowa: ekologia i społeczeństwo (ESS) lub geografia      SL       
 • 4 grupa przedmiotowa:  fizyka lub informatyka                                             SL lub HL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka AI*                                                            SL lub HL
 •                                              lub matematyka AA*                                                           HL
 • 6 grupa przedmiotowa: informatyka lub fizyka lub II język obcy         SL lub HL
*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.
*matematyka AA – podejście teoretyczne do matematyki, uczniowie muszą mieć zaawansowane umiejętności obliczeniowe, muszą lubić wyzwania i analityczne podejście do nauki.
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL BIZNESOWY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na kierunkach takich, jak biznes, bankowość, zarządzanie, ekonomia, marketing czy finanse.

 • 1 grupa przedmiotowa: język polski A                                                                                   SL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski B                                                                             HL
 • 3 grupa przedmiotowa: geografia lub historia                                                                  SL lub HL     
 • 4 grupa przedmiotowa:  informatyka lub ekologia i społeczeństwo (ESS)      SL 
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka AI lub AA*                                                              SL lub HL
 • 6 grupa przedmiotowa: psychologia lub II język obcy                                                  SL lub HL
*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.
*matematyka AA – podejście teoretyczne do matematyki, uczniowie muszą mieć zaawansowane umiejętności obliczeniowe, muszą lubić wyzwania i analityczne podejście do nauki.
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL HUMANISTYCZNY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk społecznych i humanistycznych, którzy planują studia na kierunkach takich, jak: psychologia, filologie, prawo, socjologia, administracja, filozofia, wszelkich wydziałach artystycznych.

 • 1 grupa przedmiotowa: język polski A                                                                             SL lub HL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski B                                                                      HL
 • 3 grupa przedmiotowa: historia lub psychologia lub geografia                       SL lub HL
 • 4 grupa przedmiotowa: biologia lub ekologia i społeczeństwo (ESS)           SL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka AI*                                                                       SL
 • 6 grupa przedmiotowa: psychologia  lub II język obcy                                           SL lub HL

*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.

 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
Nasze certyfikaty: