ZASADY PRZYJĘĆ uczniów klas 3 gimnazjum

rok szkolny 2019/2020

II termin naboru

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
1. Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie on-line kwestionariusza kandydata do dnia 18 czerwca 2019 r.

2. Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata on-line należy do dnia 18 czerwca 2019 r.złożyć w sekretariacie szkoły:

  • aktualne opinie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli kandydat posiada),
  • referencje od wychowawcy (formularz) do pobrania,

oraz wypełnić list motywacyjny (formularz on-line).

3. Do dnia 24 czerwca 2019 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły kopię zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

WARUNKI PRZYJĘĆ
Do klasy 1 w Liceum Paderewski kandydaci przyjmowani są na podstawie:

  1. wyniku egzaminu gimnazjalnego,
  2. wyniku rozmowy rekrutacyjnej.

Kandydaci zostają przyjęci do Liceum Paderewski  tylko w przypadku, gdy po I terminie naboru pozostaną jeszcze wolne miejsca w klasach, do których ubiegają się o przyjęcie.

Kandydaci przyjęci do szkoły (przyjęci w I lub II naborze) składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 2 lipca 2019 r.  do godz. 12:00:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
  • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
  • kartę zdrowia.

Przekroczenie tego terminu jest jednoznaczne ze skreśleniem kandydata z listy przyjętych.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z tabelą poniżej. W przypadku równej liczby punktów decydujące znaczenie ma wynik rozmowy rekrutacyjnej.
WYNIK EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
max. 60 punktów
Wynik egzaminu z zakresu:
1) języka polskiego
2) historii i WOS
3) matematyki 
4) przedmiotów przyrodniczych
5) języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy) 
Wynik stanowi suma punktów uzyskanych z każdej części egzaminu gimnazjalnego zgodnie z poniższą punktacją:
wynik części egzaminu: 96-100% – 12 pkt.
wynik części egzaminu: 86-95% – 10 pkt.
wynik części egzaminu: 76-85% – 9 pkt.
wynik części egzaminu: 66-75% – 8 pkt.
wynik części egzaminu: 56-65% – 6 pkt.
wynik części egzaminu:.46-55% – 5 pkt.
wynik części egzaminu: 40-45% – 3 pkt.
WYNIK EGZAMINU GIMNAZJALNEGO na poziomie rozszerzonym z  JĘZYKA ANGIELSKIEGO
max. 30 punktów
Wynik z egzaminu do klas programu międzynarodowego przeliczany jest wg skali poniżej. 
Laureat olimpiady języka angielskiego lub wynik egzaminu: 96-100% – 6 pkt.
wynik części egzaminu: 86-95% – 5 pkt.
wynik części egzaminu: 76-85% – 4,5 pkt.
wynik części egzaminu: 66-75% – 4 pkt.
wynik części egzaminu: 56-65% – 3 pkt.
ocena z egzaminu x 5 punktów
ROZMOWA REKRUTACYJNA
max. 30 punktów
Rozmowa rekrutacyjna jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów i przeprowadzana jest na podstawie referencji od wychowawcy dostarczonej przez ucznia oraz listu motywacyjnego, wypełnionego przez kandydata on-line. Rozmowa oceniana jest kryterialnie.
Rozmowa z kandydatami do programu międzynarodowego prowadzona będzie w języku angielskim.

Kryteria oceny:

●  postawa wobec nauki – systematyczność, rzetelność wykonywania obowiązków, motywacja do nauki i własnego rozwoju (10 punktów),
●  działalność pozaszkolna ucznia – zaangażowanie na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu oraz aktywność sportowa lub artystyczna (10 punktów),
●  predyspozycje do kształcenia myślenia krytycznego, analitycznego i naukowego – zadanie problemowe (10 punktów).
maksymalna liczba punktów
max. 120 punktów
EGZAMINY WSTĘPNE

rozmowa rekrutacyjna: 25 czerwca 2019 r. (wtorek), od godz. 9.00

Nasze certyfikaty: