ZASADY PRZYJĘĆ uczniów klas 8 szkół podstawowych

rok szkolny 2019/2020

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
1. Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie on-line kwestionariusza kandydata do dnia 31 marca 2019 r.

2. Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata on-line należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  • zaświadczenie o ocenach uzyskanych za I semestr 8 klasy,
  • aktualne opinie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli kandydat posiada),
  • referencje od wychowawcy (formularz)

oraz wypełnić list motywacyjny (formularz on-line).

WARUNKI PRZYJĘĆ
Do klasy 1 w Liceum Paderewski kandydaci przyjmowani są na podstawie:

  1. średnia z ocen klasyfikacyjnych za I semestr 8 klasy (co najmniej 4.0 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
  2. wyniku z egzaminu wstępnego z języka angielskiego,
  3. wyniku rozmowy rekrutacyjnej.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z tabelą poniżej. W przypadku równej liczby punktów decydujące znaczenie ma wynik rozmowy rekrutacyjnej.
ŚREDNIA OCEN
max. 60 punktów
średnia z ocen x 10 punktów
EGZAMIN WSTĘPNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
max. 30 punktów
Do egzaminu przystępują wszyscy kandydaci za wyjątkiem laureatów konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty.
Kandydaci do programu międzynarodowego zdają egzamin z języka angielskiego na poziomie B1.
Kandydaci do programu polskiego zdają egzamin z języka angielskiego na poziomie A2+/B1.  Jeśli kandydat zdaje egzamin na poziomie B1, w rekrutacji do programu polskiego otrzymuje +5 punktów.
Laureat olimpiady języka angielskiego: 100% – 30 punktów                                                                                            wynik egzaminu: 96-100% – ocena 6                                                                                                                                          wynik egzaminu: 86-95% – ocena 5                                                                                                                                              wynik egzaminu: 76-85% – ocena 4,5                                                                                                                                          wynik egzaminu: (60*) 65-75% – ocena 4
*dotyczy rekrutacji do programu polskiego dla osób zdających egzamin z języka angielskiego na poziomie A2+/B1
ocena z egzaminu x 5 punktów
ROZMOWA REKRUTACYJNA
max. 30 punktów
Rozmowa rekrutacyjna jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów i przeprowadzana jest na podstawie referencji od wychowawcy dostarczonej przez ucznia oraz listu motywacyjnego, wypełnionego przez kandydata on-line. Rozmowa oceniana jest kryterialnie.
Rozmowa z kandydatami do programu międzynarodowego prowadzona będzie w języku angielskim.

Kryteria oceny:

●  postawa wobec nauki – systematyczność, rzetelność wykonywania obowiązków, motywacja do nauki i własnego rozwoju (10 punktów),
●  działalność pozaszkolna ucznia – zaangażowanie na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu oraz aktywność sportowa lub artystyczna (10 punktów),
●  predyspozycje do kształcenia myślenia krytycznego, analitycznego i naukowego – zadanie problemowe (10 punktów).
maksymalna liczba punktów
max. 120 punktów
UWAGA! Kandydaci zobowiązani są do uzyskania wyniku co najmniej 65% z każdej z części egzaminu ósmoklasisty.
EGZAMINY WSTĘPNE
  • pisemny egzamin z języka angielskiego: 13 kwietnia 2019 r. (sobota), godz. 9.00
  • rozmowa rekrutacyjna: 13 kwietnia 2019 r. (sobota), od godz. 10.00
DODATKOWE INFORMACJE
  • Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się 23 marca 2019 w godzinach 10:00 – 13:00.
  • Spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas I z dyrektorem liceum odbędzie się 18 czerwca 2019 o godz. 17:00.
Nasze certyfikaty: