ZASADY PRZYJĘĆ uczniów klas 8 szkół podstawowych

rok szkolny 2020/2021

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
1. Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie on-line kwestionariusza kandydata do dnia 31 marca 2020 r.

2. Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata należy wypełnić list motywacyjny (formularz on-line) do dnia 31 marca 2020 r.

3. W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o ocenach uzyskanych za I semestr 8 klasy,
  • aktualną opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli kandydat posiada).

Termin wypełnienia listu motywacyjnego oraz dostarczenia dokumentów: 31 marca 2020 r.

WARUNKI PRZYJĘĆ
 Warunkiem przyjęcia kandydata do 1 klasy w Liceum Paderewski jest:

  1. średnia ocen za I semestr 8 klasy  (co najmniej 4.0 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
  2. pozytywny wynik z egzaminu wstępnego z języka angielskiego, (ocena z egzaminu minimum 4)
  3. udział w rozmowie rekrutacyjnej.
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z tabelą poniżej. W przypadku równej liczby punktów decydujące znaczenie ma wynik rozmowy rekrutacyjnej.
ŚREDNIA OCEN
max. 60 punktów
średnia z ocen x 10 punktów
EGZAMIN WSTĘPNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
max. 30 punktów
Do egzaminu przystępują wszyscy kandydaci za wyjątkiem laureatów konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty.  Kandydaci  zdają egzamin z języka angielskiego na poziomie B1.
Laureat olimpiady języka angielskiego: 100% = 30 punktów                                                                                            wynik egzaminu: 96-100% = ocena 6                                                                                                                                          wynik egzaminu: 86-95% = ocena 5                                                                                                                                              wynik egzaminu: 76-85% = ocena 4,5                                                                                                                                          wynik egzaminu: (60*) 65-75% = ocena 4
*dotyczy rekrutacji do programu polskiego
ocena z egzaminu x 5 punktów
ROZMOWA REKRUTACYJNA
max. 30 punktów
Rozmowa rekrutacyjna jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów i prowadzona będzie w języku angielskim.

Kryteria oceny:

●  postawa wobec nauki – systematyczność, rzetelność wykonywania obowiązków, motywacja do nauki i własnego rozwoju (10 punktów),
●  działalność pozaszkolna ucznia – zaangażowanie na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu oraz aktywność sportowa lub artystyczna (10 punktów),
●  predyspozycje do kształcenia myślenia krytycznego, analitycznego i naukowego – zadanie problemowe (10 punktów).
maksymalna liczba punktów
max. 120 punktów
UWAGA! Kandydaci zobowiązani są do uzyskania wyniku z egzaminu ósmoklasisty: co najmniej 65% z języka polskiego i matematyki oraz co najmniej 85% z języka angielskiego (kandydaci do profilu dwujęzycznego w programie polskim), co najmniej 90% z języka angielskiego (kandydaci do profilu międzynarodowego w programie IB). W przypadku niespełnienia tego warunku umowa na nauczanie może ulec rozwiązaniu.

 

EGZAMINY WSTĘPNE
  • pisemny egzamin z języka angielskiego: 4 kwietnia 2020 r. (sobota), godz. 9.00
  • rozmowa rekrutacyjna: 4 kwietnia 2020 r. (sobota), od godz. 10.00
DODATKOWE INFORMACJE
  • Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się 28 marca 2020 w godzinach 10:00 – 13:00.
  • Spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas I z dyrektorem liceum odbędzie się 23 czerwca 2020 o godz. 17:00.
  • W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z  koordynatorem ds. przyjęć – Anną Wojciechowską – a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl, tel. 663 123 113 (sprawdź DYŻUR KOORDYNATORA).
Nasze certyfikaty: