ZASADY PRZYJĘĆ uczniów klas 8 szkół podstawowych

rok szkolny 2020/2021

UWAGA! Z uwagi na stan epidemii w związku z zagrożeniem koronawirusem, wprowadzamy zmiany dotyczące zasad przyjęć kandydatów do klas I Liceum Paderewski w Lublinie.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
1. Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie on-line kwestionariusza kandydata do dnia 31 marca 2020 r.

2. Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata należy wypełnić list motywacyjny (formularz on-line).

3. Należy przesłać na adres mejlowy: a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z obecnej szkoły o ocenach uzyskanych za I semestr 8 klasy – zaświadczenie otrzymane drogą elektroniczną ze szkoły (skan/zdjęcie dokumentu) lub zdjęcie/printscreen z dziennika elektronicznego z widocznym imieniem i nazwiskiem ucznia, 
  •  skan/zdjęcie aktualnej opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli kandydat posiada!).

Termin wypełnienia listu motywacyjnego oraz dostarczenia dokumentów: 31 marca 2020 r.

WARUNKI PRZYJĘĆ
 Warunkiem przyjęcia kandydata do 1 klasy w Liceum Paderewski jest:

  1. średnia ocen za I semestr 8 klasy  (co najmniej 4.0 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
  2. ocena co najmniej dobra z języka angielskiego na I semestr 8 klasy (program międzynarodowy),
  3. udział w rozmowie rekrutacyjnej online.
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z tabelą poniżej. W przypadku równej liczby punktów decydujące znaczenie ma wynik rozmowy rekrutacyjnej.
ŚREDNIA OCEN
max. 60 punktów
średnia z ocen x 10 punktów
OCENA Z I SEMESTRU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
max. 30 punktów
Laureat olimpiady języka angielskiego: 100% = 30 punktów                                                                                            ocena 6 = 30 punktów                                                                                                                                                                            ocena 5 = 25 punktów                                                                                                                                                                        ocena 4+ = 22,5 punkta                                                                                                                                                                      ocena 4 = 20 punktów                                                                                                                                                                      ocena 3+ = 17,5 punkta*                                                                                                                                                                    ocena 3 = 15 punktów*
*dotyczy tylko rekrutacji do programu dwujęzycznego z maturą polską
UWAGA: kandydaci z klas dwujęzycznych – ocena z języka angielskiego podwyższona o jeden stopień.
ocena z egzaminu x 5 punktów
ROZMOWA REKRUTACYJNA ONLINE
max. 30 punktów
Rozmowa rekrutacyjna jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów i prowadzona będzie w języku angielskim.

Kryteria oceny:

●  postawa wobec nauki – systematyczność, rzetelność wykonywania obowiązków, motywacja do nauki i własnego rozwoju (10 punktów),
●  działalność pozaszkolna ucznia – zaangażowanie na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu oraz aktywność sportowa lub artystyczna (10 punktów),
●  predyspozycje do kształcenia myślenia krytycznego, analitycznego i naukowego – zadanie problemowe (10 punktów).
maksymalna liczba punktów
max. 120 punktów
UWAGA! Kandydaci zobowiązani są do uzyskania wyniku z egzaminu ósmoklasisty: co najmniej 65% z języka polskiego i matematyki oraz co najmniej 85% z języka angielskiego (kandydaci do profilu biologiczno-chemicznego oraz matematycznego w programie dwujęzycznym – polskim), co najmniej 90% z języka angielskiego (kandydaci do profilu międzynarodowego w programie IB). W przypadku niespełnienia tego warunku umowa na nauczanie może ulec rozwiązaniu.

 

ROZMOWA REKRUTACYJNA

4 kwietnia 2020 r. (sobota), w godzinach ustalonych indywidualnie, rozmowy trwają 15 minut.

Zasady przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych online zostaną zamieszczone niebawem.
Każdy zgłoszony kandydat otrzyma drogą elektroniczną szczegółowe informacje dotyczące rozmowy rekrutacyjnej online.
DODATKOWE INFORMACJE
  • Spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas I z dyrektorem liceum odbędzie się 23 czerwca 2020 o godz. 17:00.
  • W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z  koordynatorem ds. przyjęć – Anną Wojciechowską – a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl, tel. 663 123 113 (sprawdź DYŻUR KOORDYNATORA).
Nasze certyfikaty: