Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023/24


Warunki przyjęć   Dostępne miejsca   Proces rekrutacji   Terminy   Płatności   Dokumenty


 WARUNKI PRZYJĘĆ 

Kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie:

 • wyników egzaminów wstępnych: z edukacji polonistycznej/ języka polskiego, edukacji matematycznej/ matematyki oraz języka angielskiego; przy czym testy obejmują zagadnienia z podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym (wymagane jest co najmniej 75% z każdego z nich),
 • wyniku indywidualnej rozmowy ze szkolną psycholożką (wymagana pozytywna opinia).

 

 DOSTĘPNE MIEJSCA 

Dostępne miejsca na rok 2023/24:

 • 6 miejsc w klasie 4
 • 1 miejsce w klasie 6
 • 3 miejsca w klasie 8

W pozostałych klasach nie dysponujemy obecnie żadnym wolnym miejscem.

 

 PROCES REKRUTACJI 

Egzaminy i kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego:

 • zgłoszenie kandydata poprzez kwestionariusz kandydata.
 • egzamin z edukacji polonistycznej/ języka polskiego (27.05.2023 r.)
 • egzamin z edukacji matematycznej/ matematyki (29.05.2023 r.)
 • egzamin z języka angielskiego (od klasy 7 – pisemny i ustny) (27.05.2023 r.)
 • rozmowa z psycholożką (27.05-02.06.2023 r.)
 • przesłanie drogą mailową wyników postępowania rekrutacyjnego (06.06.2023 r.)
 • zwrot podpisanych umów na nauczanie dziecka (12.06.2023 r.)
 • dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

 

 TERMINY 

 • 27.05.2023 r., g. 9.00 – egzamin z edukacji polonistycznej/ języka polskiego oraz egzamin z języka angielskiego.
 • 29.05.2023 r., g.16.00 – egzamin z matematyki
 • 29.05-02.06.2023 r. – rozmowy ze szkolną psycholożką, termin ustalany indywidualnie
 • 06.06.2023 r. – przesłanie wyników postępowania rekrutacyjnego
 • 09.06.2023 r. – odbiór umów o nauczanie dziecka (tylko dla przyjętych kandydatów)

 

 PŁATNOŚCI 

 • opłata egzaminacyjna (dotyczy wszystkich kandydatów): 200 zł
 • opłata rekrutacyjna (dotyczy wyłącznie uczniów przyjętych do szkoły): 250 zł za każdy rok nauki (dla przyjętych uczniów kwota pomniejszona o opłatę egzaminacyjną)
 • miesięczne czesne w klasie 4 (płatne przez 12 miesięcy): 1019 zł
 • miesięczne czesne w klasie 6 (płatne przez 12 miesięcy): 980 zł
 • miesięczne czesne w klasie 8 (płatne przez 12 miesięcy): 1030 zł
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB PYP (Primary Years Programme): 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 1-4)
  •  500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 5)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme):
  •  800 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 6, 7, 8)

 

 DOKUMENTY 

Kandydaci przyjęci do szkoły składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły:

 • kopię świadectwa z ostatniej klasy,
 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada),
 • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
 • kartę zdrowia.

 

W razie dodatkowych pytań sprawdź dyżur i skontaktuj się z koordynatorką ds. przyjęć

Współpraca: