Zasady przyjęć do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski

na rok szkolny 2021/22

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
 Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje wyłącznie poprzez wypełnienie on-line  kwestionariusza kandydata.
WARUNKI PRZYJĘĆ

W przypadku dostępnych miejsc w danej klasie kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie:

 • wyników egzaminów wstępnych: z edukacji polonistycznej/ języka polskiego, edukacji matematycznej/ matematyki oraz języka angielskiego; przy czym testy obejmują zagadnienia z podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym (wymagane jest co najmniej 75% z każdego z nich),
 • wyniku indywidualnej rozmowy ze szkolną psycholożką (wymagana pozytywna opinia).
EGZAMINY WSTĘPNE

Na egzaminy zapraszamy kandydatów po potwierdzeniu dostępności miejsc w danej klasie przez koordynatorkę ds. przyjęć.

Egzaminy odbędą się:

 • 4-18 czerwca 2021 r. – rozmowy z psycholożką (po indywidualnym umówieniu się)
 • 10 czerwca 2021 r., godz. 16.30 – egzamin z edukacji polonistycznej/ języka polskiego oraz języka angielskiego
 • 11 czerwca 2021 r., godz. 16.30 – egzamin z edukacji matematycznej/ matematyki
 • 18 czerwca 2021 r. – przesłanie drogą mailową wyników postępowania rekrutacyjnego
 • 28 czerwca 2021 r. – termin dostarczenia wymaganych dokumentów i zwrot podpisanych umów na nauczanie dziecka
OPŁATY
 • opłata rekrutacyjna (dotyczy wyłącznie uczniów przyjętych do szkoły): 250 zł za każdy rok nauki
 • miesięczne czesne (płatne przez 12 miesięcy): w zależności od poziomu klasy (prosimy o kontakt z koordynatorką ds. przyjęć)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB PYP (Primary Years Programme): 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 1-4)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme): 
  • 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 5)
  • 800 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 6, 7, 8)
DOKUMENTY
 Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata należy złożyć w sekretariacie szkoły:

 • kopię świadectwa z ostatniej klasy.

Kandydaci przyjęci do szkoły składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły w terminie nie późniejszym niż  28 czerwca 2021 r.:

 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada),
 • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
 • kartę zdrowia.