Zasady przyjęć do Szkoły Podstawowej Paderewski

rok szkolny 2018/19  klasa I

Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie internetowej KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

I. Wymagania wobec kandydatów

1. Opanowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Percepcja wzrokowa i słuchowa:

 • postrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni oraz stosunków przestrzennych,
 • rozpoznawanie liter (zapisanych pismem drukowanym – nie dotyczy dwuznaków),
 • odczytywanie krótkich wyrazów składających się maksymalnie z 4 liter drukowanych bez dwuznaków,
 • układanie krótkich zdań,
 • dzielenie zdań na wyrazy,
 • wyodrębnianie głosek oraz rozróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej,
 • dzielenie wyrazów na sylaby oraz liczenie sylab,
 • rozpoznawanie figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),
 • porównywanie długości, wielkości przedmiotów: krótszy – dłuższy; mniejszy – większy,
 • przeliczanie elementów w zakresie 10 (znajomość cyfr 0-9),
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 na konkretach,
 • wymienianie nazw pór roku w kolejności ich występowania oraz nazw dni tygodnia;

Sprawność grafomotoryczna:

 • kreślenie liter drukowanych i cyfr na gładkiej kartce papieru,
 • odwzorowywanie szlaczków w liniach i kratkach,
 • określanie kierunków i miejsca na kartce papieru (prawo, lewo, góra, dół, środek).

2. Rozwój emocjonalny:

 • kontrolowanie emocji i panowanie nad nimi,
 • właściwe reagowanie na niepowodzenia oraz na uwagi nauczyciela dotyczące niewłaściwego zachowania,
 • adekwatne do sytuacji okazywanie uczuć,
 • odraczanie gratyfikacji (np. dziecko potrafi czekać na swoją kolej; akceptuje, że nauczyciel nie zawsze jest do dyspozycji dziecka),
 • motywacja do nauki.

3. Rozwój społeczny:

 • nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
 • podejmowanie współpracy w zespole pod nadzorem osoby dorosłej,
 • znajomość zasad społecznych i umiejętność podporządkowania się im (np. zakaz krzywdzenia innych, niszczenia cudzej własności, stosowania agresji słownej i fizycznej),
 • przestrzeganie ustalonych umów, reguł oraz zasad.

4. Dojrzałość intelektualna:

 • posługiwanie się bogatym słownictwem (adekwatnie do wieku dziecka),
 • zadawanie pytań z własnej inicjatywy,
 • koncentracja na zadaniu,
 • zapamiętywanie polecenia oraz wykonywanie sekwencji kilku czynności (po powtórzeniu instrukcji),
 • logiczne myślenie,
 • dostrzeganie złożonych relacji.

II. Metody i narzędzia stosowane podczas rekrutacji

 • obserwacja ukierunkowana (na podstawie arkusza obserwacji)
 • karty pracy
 • wywiad z dzieckiem
 • rozmowa z rodzicem
 • test psychologiczny

III. Przebieg rekrutacji

Część I: 120-minutowe spotkanie w kilkuosobowej grupie dzieci (dziewczynki i chłopcy w zbliżonym wieku), prowadzone przez nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej i obserwowane przez psycholożkę.

Część II: indywidualne 30-minutowe spotkanie ze szkolną psycholożką.

IV. Przyjęcie do szkoły

Obowiązek szkolny obejmuje siedmiolatki, lecz zgodnie z Art. 36. Prawa oświatowego naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, pod warunkiem, że:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

O przyjęciu dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Paderewski decyduje liczba punktów uzyskanych podczas całego procesu rekrutacyjnego.

Kandydat/kandydatka może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:

 • 50 pkt przyznawanych przez nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej (opanowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego – p. 1 w Wymaganiach wobec kandydatów),
 • 50 pkt przyznawanych przez psycholożkę (rozwój emocjonalny, rozwój społeczny oraz dojrzałość intelektualna – p. 2-4 w Wymaganiach wobec kandydatów).

Kandydat/kandydatka może uzyskać dodatkowo 10 punktów, w tym:

 • 7 pkt przyznawanych dzieciom, których rodzeństwo uczy się w dowolnej ze szkół Paderewski,
 • 3 pkt przyznawane absolwentom przedszkola Entliczek-Pentliczek, które jest partnerem edukacyjnym szkoły.