Zasady przyjęć do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski

rok szkolny 2021/22  klasa I

Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie internetowej KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Co jest dla nas ważne?

1.  Rozwój emocjonalny:

 • właściwe reagowanie na niepowodzenia oraz na uwagi nauczyciela dotyczące niewłaściwego zachowania,
 • adekwatne do sytuacji okazywanie uczuć i wyrażanie emocji,
 • odraczanie gratyfikacji (np. dziecko potrafi czekać na swoją kolej; akceptuje, że nauczyciel nie zawsze jest do dyspozycji dziecka),
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • motywacja do nauki.

2. Rozwój społeczny:

 • nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
 • podejmowanie współpracy w zespole pod nadzorem osoby dorosłej,
 • znajomość zasad społecznych i umiejętność podporządkowania się im (np. zakaz krzywdzenia innych, niszczenia cudzej własności, stosowania agresji słownej i fizycznej),
 • przestrzeganie ustalonych umów, reguł oraz zasad.

3. Dojrzałość intelektualna:

 • posługiwanie się bogatym słownictwem (adekwatnie do wieku dziecka),
 • zadawanie pytań z własnej inicjatywy,
 • koncentracja na zadaniu,
 • zapamiętywanie polecenia oraz wykonywanie sekwencji kilku czynności (po powtórzeniu instrukcji),
 • logiczne myślenie,
 • dostrzeganie złożonych relacji.

4. Opanowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Percepcja wzrokowa i słuchowa:

 • postrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni oraz stosunków przestrzennych,
 • rozpoznawanie liter (zapisanych pismem drukowanym – nie dotyczy dwuznaków),
 • odczytywanie krótkich wyrazów składających się maksymalnie z 4 liter drukowanych bez dwuznaków,
 • układanie krótkich zdań,
 • dzielenie zdań na wyrazy,
 • wyodrębnianie głosek oraz rozróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej,
 • dzielenie wyrazów na sylaby oraz liczenie sylab,
 • rozpoznawanie figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),
 • porównywanie długości, wielkości przedmiotów: krótszy – dłuższy; mniejszy – większy,
 • przeliczanie elementów w zakresie 10 (znajomość cyfr 0-9),
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 na konkretach,
 • wymienianie nazw pór roku w kolejności ich występowania oraz nazw dni tygodnia;

Sprawność grafomotoryczna:

 • kreślenie liter drukowanych i cyfr na gładkiej kartce papieru,
 • odwzorowywanie szlaczków w liniach i kratkach,
 • określanie kierunków i miejsca na kartce papieru (prawo, lewo, góra, dół, środek).

Jak przeprowadzamy rekrutację?

1. Metody i narzędzia

 • obserwacja ukierunkowana (na podstawie arkusza obserwacji)
 • karty pracy
 • wywiad z rodzicem
 • rozmowa z dzieckiem

2. Przebieg rekrutacji

Część I: 90-minutowe spotkanie w szkole w małej grupie dzieci (maksymalnie 6 osób, dziewczynki i chłopcy w zbliżonym wieku), prowadzone przez nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej i obserwowane przez psycholożkę.

Część II: indywidualne 45-minutowe spotkanie w formie zdalnej ze szkolną psycholożką.

W celu zadbania o bezpieczeństwo kandydatów i kandydatek:

 • liczba uczestników spotkania stacjonarnego jest zmniejszona o połowę w stosunku do lat ubiegłych;
 • szkoła zapewnia wszystkie potrzebne materiały plastyczne (indywidualny zestaw dla każdego uczestnika);
 • przebieg spotkania został zmodyfikowany tak, aby zminimalizować kontakt fizyczny między dziećmi;
 • stacjonarne spotkanie grupowe zostało skrócone, a zdalne spotkanie indywidualne – wydłużone;
 • udział w prezentacji na temat szkoły został ograniczony do jednej osoby z rodziny.

Wszystkie spotkania będą odbywały się w aktualnym reżimie sanitarnym. O procedurze bezpieczeństwa zostaną Państwo poinformowani drogą mailową kilka dni przed spotkaniem rekrutacyjnym.

Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

O przyjęciu dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Paderewski decyduje liczba punktów uzyskanych podczas całego procesu rekrutacyjnego.

Kandydat/ kandydatka może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:

 • 50 pkt przyznawanych przez psycholożkę (rozwój emocjonalny, rozwój społeczny oraz dojrzałość intelektualna – p. 1-3 w Co jest dla nas ważne?),
 • 50 pkt przyznawanych przez nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej (opanowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego – p. 4 w Co jest dla nas ważne?).

W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunki przyjęć do MSP Paderewski przewyższy liczbę miejsc, pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje dzieciom, które mają starsze rodzeństwo w Szkołach Paderewski.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z: