Zasady przyjęć uczniów do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski

na rok szkolny 2019/2020 – klasy VII

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie on-line kwestionariusza kandydata.
WARUNKI PRZYJĘĆ

Wymagania dotyczące II języka obcego:

 • kontynuacja języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego.

I termin naboru (złożenie kwestionariusza kandydata do 28 lutego 2018 r.)

W miarę wolnych miejsc do szkoły są przyjmowani uczniowie spoza Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski na podstawie wyników z I półrocza 6 klasy szkoły podstawowej.

 1. Bez egzaminów wstępnych są przyjmowani kandydaci, którzy:
 • uzyskali na I półrocze 6 klasy szkoły podstawowej średnią ocen co najmniej 4,4 z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, przyroda, historia (przy czym z języka angielskiego jest wymagana ocena celująca, a z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej dobre)

lub

 • zostali laureatami konkursu przedmiotowego objętego patronatem Kuratorium Oświaty.
 1. W drugiej kolejności przyjmowani są uczniowie na podstawie egzaminów wstępnych – z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (ZAGADNIENIA), wymagane co najmniej 75% z każdego z egzaminów.

II termin naboru (złożenie kwestionariusza kandydata do 31 marca 2019 r.)

 1. Uczniowie zostają przyjęci tylko w przypadku, gdy po I terminie naboru pozostaną jeszcze wolne miejsca.
 2. Uczniowie zostają przyjęci w miarę wolnych miejsc na podstawie:
 • wyników z I półrocza 6 klasy szkoły podstawowej – w pierwszej kolejności (zasady j.w.),
 • egzaminów wstępnych z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (ZAGADNIENIA), wymagane co najmniej 75% z każdego z egzaminów – w drugiej kolejności (zasady j.w.)

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • w przypadku kandydatów spełniających kryteria przyjęć bez egzaminów – średnia ocen z I semestru 6 klasy,
 • w przypadku kandydatów zdających egzaminy wstępne – wyniki tych egzaminów.
DOKUMENTY
 Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata należy złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie o ocenach uzyskanych na I półrocze klasy 6 szkoły podstawowej.

Kandydaci przyjęci do szkoły składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły w terminie nie późniejszym niż 28 czerwca 2019 r. do godz. 12:00:

 • oryginał świadectwa ukończenia klasy 6,
 • zaświadczenie o tytule laureata konkursów przedmiotowych, certyfikaty językowe, opinie o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada),
 • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
 • kartę zdrowia.