Zasady przyjęć uczniów do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski

na rok szkolny 2020/2021 – klasy VII

Poniższe zasady nie dotyczą uczniów klas szóstych Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski, którzy kontynuują naukę w klasach siódmych w roku szkolnym 2020/2021. Warunkiem zapewnienia miejsca w klasie siódmej jest podpisanie i złożenie w sekretariacie umowy o nauczanie dziecka do 27 stycznia 2020 r.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
 Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie internetowej KWESTIONARIUSZ KANDYDATA.
WARUNKI PRZYJĘĆ

Wymagania dotyczące II języka obcego:

  • kontynuacja języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego.

Termin złożenia kwestionariusza kandydata – do 12 czerwca 2020 r.

W miarę wolnych miejsc do szkoły są przyjmowani uczniowie spoza Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski:

  1. Bez egzaminów wstępnych: uczniowie, którzy zostali laureatami konkursu przedmiotowego objętego patronatem Kuratorium Oświaty.
  2. Na podstawie egzaminów wstępnych: uczniowie zdają egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (ZAGADNIENIA), wymagane co najmniej 75% z każdego z egzaminów.

DOKUMENTY
 Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata on-line należy złożyć w sekretariacie szkoły kopię zaświadczenia o tytule laureata konkursu przedmiotowego (jeżeli uczeń je posiada).

Kandydaci przyjęci do szkoły składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły w terminie nie późniejszym niż  29 czerwca 2020 r. do godz. 12:00:

  • oryginał świadectwa ukończenia klasy 6,
  • zaświadczenie o tytule laureata konkursów przedmiotowych, certyfikaty językowe, opinie o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń je posiada),
  • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
  • kartę zdrowia.