Zasady przyjęć do Szkoły Podstawowej Paderewski

rok szkolny 2018/19  klasa VII

UWAGA: Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie internetowej KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Wymagania dotyczące II języka obcego:

 • kontynuacja języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego.

II termin naboru (złożenie kwestionariusza kandydata po 1 kwietnia 2018 r.)

 1. Uczniowie zostają przyjęci tylko w przypadku, gdy po I terminie naboru pozostaną jeszcze wolne miejsca.
 • Bez egzaminów wstępnych w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy:
  • uzyskali na I semestr 6 klasy szkoły podstawowej średnią ocen co najmniej 4,4 z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, przyroda, historia (przy czym z języka angielskiego jest wymagana ocena celująca, a z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej dobre)lub
  • zostali laureatami konkursu przedmiotowego (z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody lub historii) objętego patronatem Kuratorium Oświaty.

  W drugiej kolejności przyjmowani są uczniowie na podstawie wyników z egzaminów wstępnych z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (ZAGADNIENIA), wymagane co najmniej 75% z każdego z egzaminów – w drugiej kolejności (zasady j.w.)

Egzaminy wstępne:

 • termin egzaminów ustalamy indywidualnie z kandydatem

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • w przypadku kandydatów spełniających kryteria przyjęć bez egzaminów – średnia ocen z I semestru 6 klasy,
 • w przypadku kandydatów zdających egzaminy wstępne – wyniki tych egzaminów,

DOKUMENTY

Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata on-line należy złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie o ocenach uzyskanych na I semestr klasy 6 szkoły podstawowej (zaraz po zakończeniu I semestru).

 Kandydaci przyjęci do szkoły składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły w terminie nie późniejszym niż  28 czerwca 2018 r. do godz. 12:00:

 • oryginał świadectwa ukończenia klasy 6,
 • zaświadczenie o tytule laureata konkursów przedmiotowych, certyfikaty językowe, opinie o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada),
 • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
 • kartę zdrowia i oświadczenie o objęciu ucznia szczepieniami obowiązkowymi.

OPŁATY

 • opłata rekrutacyjna 500 zł (do 7 dni od dnia podpisania umowy).
 • miesięczne czesne 750 zł  (do 10 dnia każdego miesiąca przez 24 miesiące)
 • coroczna opłata MYP 800 zł (wrzesień 2018, wrzesień 2019)

DODATKOWE INFORMACJE

 • Spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas 7 z dyrektorem szkoły odbędzie się 18 czerwca 2018 o godz. 18:00 w auli szkoły.

 W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z: