Zasady przyjęć uczniów do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski

na rok szkolny 2021/2022 – klasy VII

Poniższe zasady nie dotyczą uczniów klas szóstych Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski, którzy kontynuują naukę w klasach siódmych w roku szkolnym 2021/2022. Warunkiem zapewnienia miejsca w klasie siódmej jest podpisanie i złożenie w sekretariacie umowy o nauczanie dziecka do 22 stycznia 2021 r.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
 Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie internetowej KWESTIONARIUSZ KANDYDATA.
WARUNKI PRZYJĘĆ

Wymagania dotyczące II języka obcego:

  • kontynuacja nauki języka francuskiego, języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego.

Termin złożenia kwestionariusza kandydata – do 4 czerwca 2021 r.

W miarę wolnych miejsc do szkoły są przyjmowani uczniowie spoza Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski:

  1. Bez egzaminów wstępnych: uczniowie, którzy zostali laureatami konkursu przedmiotowego objętego patronatem Kuratorium Oświaty.
  2. Na podstawie egzaminów wstępnych  o dostaniu się do szkoły decyduje:
  • wynik egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (ZAGADNIENIA), wymagane co najmniej 75% z każdego z egzaminów;
  • wynik rozmowy rekrutacyjnej ze szkolną psycholożką (wymagana pozytywna opinia).

DOKUMENTY
 Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata on-line należy złożyć w sekretariacie szkoły kopię zaświadczenia o tytule laureata konkursu przedmiotowego (jeżeli uczeń je posiada).

Kandydaci przyjęci do szkoły składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły w terminie nie późniejszym niż  28 czerwca 2021 r.:

  • oryginał świadectwa ukończenia klasy 6,
  • oryginał zaświadczenia o tytule laureata konkursu przedmiotowego, certyfikaty językowe, opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń je posiada),
  • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
  • kartę zdrowia.