Program IB MYP


 Struktura 

W Międzynarodowych Szkołach Paderewski program IB MYP trwa 5 lat i przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 11 do 16 lat. Realizowany jest od szóstej klasy szkoły podstawowej do drugiej klasy liceum, a wybrane elementy programu, takie jak ocenianie kryterialne, czy Profil Ucznia, wprowadzone są już od piątej klasy szkoły podstawowej.

 

Absolwenci szkoły realizującej IB MYP to osoby, które nie tylko posiadają szeroki zakres wiedzy, ale są refleksyjne, twórcze, myślące krytycznie i przygotowane do kontynuowania nauki w szkołach na całym świecie.

 Nauczanie 

W Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski obok polskiej podstawy programowej realizujemy IB Middle Years Programme (MYP). Program ten kształtuje u uczniów umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście zagadnień z realnego świata (Global Contexts), a także rozwija kompetencje kluczowe niezbędne w stawianiu czoła wyzwaniom współczesnego świata. Takie podejście do edukacji wspiera uczniów w ich wszechstronnym rozwoju oraz w doskonałym przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty. Middle Years Programme realizujemy w ramach ośmiu grup przedmiotowych (Subject Groups).

Nauczanie w programie MYP odbywa się poprzez badania i samodzielne poszukiwania uczniów (inquiry-based learning), którzy są odpowiedzialni za proces uczenia się, chętnie podejmują wyzwania i rozwijają w sobie otwartość na świat. W ramach programu uczniowie realizują w każdym roku projekty interdyscyplinarne. W czasie ich realizacji uczniowie rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.

Przez cały czas trwania programu młodzież pracuje także nad swoją osobowością, rozwijając cechy zawarte w profilu ucznia IB. Holistyczny model programu pozwala na rozwijanie u uczniów wszechstronnych kompetencji.

 

 

 Podsumowanie Programu MYP 

W ostatnim roku MYP, w klasie II liceum, uczniowie realizują Personal Project (Projekt Własny), pozwalający im na wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych we wcześniejszych latach nauki, oceniany zewnętrznie i będący obowiązkowym warunkiem otrzymania przez ucznia dyplomu ukończenia programu MYP.

Dodatkowo mogą przystąpić do egzaminów zewnętrznych MYP OnScreen Examinations, przeprowadzone w szkole według wymagań i standardów międzynarodowych, które umożliwiają otrzymanie uznanego na całym świecie Certyfikatu IB MYP.

Współpraca: