W Paderewskim uczymy skutecznie – zgodnie z międzynarodowymi standardami


Jedyna w Lublinie szkoła autoryzowana w programach międzynarodowych: IB PYP i IB MYP .
Jedna z pięciu szkół w Polsce z kontinuum programów IB na kolejnych etapach edukacji.
Środowisko pełne szacunku, otwartości i tolerancji.
Kształcenie kluczowych umiejętności i rozwój talentów - przygotowanie do wyzwań współczesnego świata.
Innowacyjna i skuteczna edukacja oraz bezpieczeństwo uczniów.

 MIĘDZYNARODOWOŚĆ 

Wprowadzamy uczniów na ścieżkę międzynarodowej edukacji, dzięki spójnym ze sobą programom nauczania sygnowanych przez International Baccalaureate: IB PYP, IB MYP, IB DP. Już od pierwszego etapu edukacji realizujemy rozszerzony program nauki języka angielskiego. W klasach 1-3 w wymiarze 5 h/tyg., w tym jedna lekcja CLIL (Content and Language Integrated Learning - innowacyjna metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego). Od klasy czwartej nauka języka angielskiego wynosi 6 h/tyg., w tym jedna z native speakerem. W ramach strategii językowej wprowadzamy elementy języka angielskiego także na innych przedmiotach, np. biologii czy fizyce.

Nauczanie w programie IB PYP odbywa się poprzez badania i samodzielne poszukiwania uczniów, którzy są odpowiedzialni za proces uczenia się, chętnie podejmują wyzwania i rozwijają w sobie otwartość na świat.

W ramach IB MYP tworzymy między innymi projekty interdyscyplinarne, by pokazać uczniom, jak w codziennym życiu łączymy wiedzę z różnych dziedzin. Zgodnie z profilem ucznia IB uczymy problemowego podejścia do tematów i zagadnień. Uczniowie Paderewskiego biorą także udział w projektach międzynarodowych Erasmus+.

Realizując ambitne międzynarodowe programy edukacyjne, zapewniamy naszym uczniom nowoczesną edukację, by przygotować ich do życia, w którym będą gotowi podejmować wyzwania, staną się otwarci na zmiany, odpowiedzialni, sprawczy i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka.

Realizacja IB PYP i IB MYP jest najlepszym sposobem na przygotowanie ucznia do nauki w programie matury międzynarodowej IB DP w szkole średniej.

 

 SKUTECZNOŚĆ NAUCZANIA I PASJA 

Koncentrujemy się na indywidualnym rozwoju osobowości, talentów oraz kreatywności dziecka. Tworzymy najlepsze warunki do nauki, stawiając na zrównoważony rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, fizyczny. Stosujemy ocenianie kształtujące, korzystamy z nowych technologii, uczymy, jak pozyskiwać i weryfikować informacje, rozwijając tym samym umiejętność krytycznego myślenia i sprawczość.

Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w ramach indywidualnie wybieranych zajęć dodatkowych. Na zajęciach sportowych korzystamy z nowoczesnej infrastruktury Centrum Sportu Akademos – pełnowymiarowej hali sportowej, sali sportów walki, sali mentalnej oraz aerobowej.

Nauczyciele Paderewskiego to skuteczni eksperci, zaangażowani wychowawcy, ludzie pełni pasji, gotowi do podejmowania wyzwań i nabywania nowych umiejętności. Nasz profesjonalizm doceniają także zewnętrzne instytucje - szkoła jest Laboratorium Klubu SUS Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Nasza strategia językowa zapewnia uczniom swobodę komunikacji w językach obcych już od najmłodszych lat.

 

 

 BEZPIECZEŃSTWO 

Wspólnie tworzymy środowisko pełne tolerancji, uczymy otwartości na inność, dążymy do tego, by cała społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele, rodzice) rozwijała cechy zgodne z profilem ucznia IB. Dbamy o wzmacnianie pozytywnych więzi między uczniami i pielęgnujemy wśród nich postawy wrażliwości i szacunku do drugiego człowieka.

Nasi uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli, a także psycholożek, które mają pod swoją stałą opieką uczniów z poszczególnych etapów edukacyjnych i dbają o ich dobrostan emocjonalny.

szkola

Stale współpracujemy z rodzicami naszych uczniów, na bieżąco informujemy ich o ważnych wydarzeniach i konsultujemy kwestie istotne dla szkolnej społeczności. Dzięki wewnętrznym procedurom (m.in. monitoring, portiernia, elektroniczny system odbioru uczniów) zapewniamy bezpieczeństwo naszym uczniom.

Po lekcjach uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w trzech grupach dostosowanych do potrzeb dzieci w różnym wieku. Podczas zajęć dzieci są zapraszane do kreatywnej zabawy, gier i aktywności ruchowych, mogą też odpocząć po lekcjach w bezpiecznej przestrzeni.

 

 PROCES REKRUTACJI 

Co roku prowadzimy nabór do trzech klas pierwszych i rekrutację uzupełniającą do klas czwartych oraz innych roczników, jeżeli są jeszcze wolne miejsca. Zasady przyjęć do poszczególnych klas można sprawdzić tutaj.

Rekrutacja do klas pierwszych przebiega następująco:

KROK 1: Wypełnienie i przesłanie kwestionariusza na stronie internetowej szkoły

KROK 2: Spotkanie grupowe (90 minut) z nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej

KROK 3: Spotkanie indywidualne (30 minut) z członkinią szkolnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego

KROK 4: Przesłanie rodzicom podsumowania udziału dziecka w procesie rekrutacyjnym

KROK 5: Decyzja zespołu rekrutacyjnego o przyjęciu do szkoły

O przyjęciu dziecka do I klasy decyduje liczba punktów uzyskanych podczas całego procesu rekrutacyjnego (max. 100 punktów do zdobycia), a nie kolejność zgłoszeń.

 


Masz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji?

Skontaktuj się z koordynatorem ds. przyjęć:

Sprawdź dyżur koordynatora

Współpraca: