Rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2024/2025


Proces rekrutacyjny   Kryteria przyjęć do szkoły   Postępowanie rekrutacyjne   Terminy   Płatności   Dokumenty


 

 PROCES REKRUTACYJNY W 5 KROKACH 

KROK 1: Wypełnienie i przesłanie kwestionariusza kandydata/kandydatki.

KROK 2: Spotkanie grupowe z nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej.

KROK 3: Spotkanie indywidualne z członkinią szkolnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego.

KROK 4: Przesłanie rodzicom podsumowania udziału dziecka w procesie rekrutacyjnym.

KROK 5: Decyzja zespołu rekrutacyjnego o przyjęciu do szkoły.

 

 KRYTERIA PRZYJĘĆ DO SZKOŁY 

1.  Rozwój emocjonalny:

 • właściwe reagowanie na niepowodzenia oraz na uwagi nauczyciela dotyczące niewłaściwego zachowania,
 • adekwatne do sytuacji okazywanie uczuć i wyrażanie emocji,
 • odraczanie gratyfikacji (np. dziecko potrafi czekać na swoją kolej; akceptuje, że nauczyciel nie zawsze jest do dyspozycji dziecka),
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • motywacja do nauki.

2. Rozwój społeczny:

 • nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
 • podejmowanie współpracy w zespole pod nadzorem osoby dorosłej,
 • znajomość zasad społecznych i umiejętność podporządkowania się im (np. zakaz krzywdzenia innych, niszczenia cudzej własności, stosowania agresji słownej i fizycznej),
 • przestrzeganie ustalonych umów, reguł oraz zasad.

3. Dojrzałość intelektualna:

 • posługiwanie się bogatym słownictwem (adekwatnie do wieku dziecka),
 • zadawanie pytań z własnej inicjatywy,
 • koncentracja na zadaniu,
 • zapamiętywanie polecenia oraz wykonywanie sekwencji kilku czynności (po powtórzeniu instrukcji),
 • logiczne myślenie,
 • dostrzeganie złożonych relacji.

4. Opanowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 • rozpoznawanie liter (zapisanych pismem drukowanym – nie dotyczy dwuznaków),
 • odczytywanie krótkich wyrazów składających się maksymalnie z 4 liter drukowanych bez dwuznaków,
 • układanie krótkich zdań,
 • dzielenie zdań na wyrazy,
 • wyodrębnianie głosek oraz rozróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej,
 • dzielenie wyrazów na sylaby oraz liczenie sylab,
 • kreślenie liter drukowanych i cyfr na gładkiej kartce papieru,
 • objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych,
 • odwzorowywanie szlaczków w liniach i kratkach,
 • spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni oraz stosunków przestrzennych, określanie kierunków i miejsca na kartce papieru (prawo, lewo, góra, dół, środek),
 • rozpoznawanie figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),
 • klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia,
 • porównywanie długości, wielkości przedmiotów: krótszy – dłuższy; mniejszy – większy,
 • przeliczanie elementów w zakresie 10 (znajomość cyfr 0-9),
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 na konkretach,
 • rozpoznawanie modeli monet i banknotów o niskich nominałach,
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, nazwy pór roku, dni tygodnia i miesięcy w odpowiedniej kolejności),
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,
 • rozumienie prostych poleceń w języku angielskim i reagowanie na nie,
 • rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek w języku angielskim przy wsparciu pozawerbalnym (obrazek, rekwizyt, ruch, mimika, gest).

 

 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

1. Metody i narzędzia:

 • obserwacja ukierunkowana (na podstawie arkusza obserwacji),
 • karty pracy,
 • wywiad z rodzicem,
 • rozmowa z dzieckiem.

2. Skład zespołu rekrutacyjnego

 • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 • członkini szkolnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego.

3. Przebieg rekrutacji

Część I: 90-minutowe spotkanie w szkole w małej grupie dzieci (maksymalnie 10 osób, dziewczynki i chłopcy w zbliżonym wieku), prowadzone przez nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej i obserwowane przez członkinię szkolnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego.

Część II: indywidualne 30-minutowe spotkanie w formie stacjonarnej z członkinią szkolnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego.

4. Decyzja o przyjęciu do szkoły

O przyjęciu dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Paderewski decyduje liczba punktów uzyskanych podczas całego procesu rekrutacyjnego.

Kandydat/ kandydatka może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:

 • 50 pkt przyznawanych przez członkinię szkolnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego (rozwój emocjonalny, rozwój społeczny oraz dojrzałość intelektualna – kryteria przyjęć ujęte w punktach 1-3),
 • 50 pkt przyznawanych przez nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej (opanowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego – kryteria przyjęć ujęte w punkcie 4).

W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających warunki przyjęć do MSP Paderewski przewyższy liczbę miejsc, pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje dzieciom, które mają starsze rodzeństwo w Szkołach Paderewski.

W przypadku gdy rodzice ucznia przyjętego do klasy 1 nie podpiszą umowy o nauczanie dziecka, zaproponujemy przyjęcie do szkoły innym kandydatom, rozpoczynając od osób, które zdobyły największą liczbę punktów. Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy spełnili warunki rekrutacyjne, ale nie zostali przyjęci do szkoły ze względu na brak miejsc.

 

 TERMINY 

10 listopada 2023 r. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do klas I poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line.
24 lutego 2024 r.  Dzień otwarty dla kandydatów do klas pierwszych oraz ich rodziców.
27 lutego 2024 r. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych (zgłoszenia  odbywają się wyłącznie poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata w formie on-line).
17 lutego oraz 2 marca 2024 r. Grupowe spotkania rekrutacyjne dla kandydatów do klas 1 oraz zapisy na indywidualne spotkania z członkinią szkolnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego.
luty/marzec 2024 r. Indywidualne spotkania członkiń szkolnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego z kandydatami do klas pierwszych.
1 marca 2024 r. Przesłanie rodzicom kandydatów podsumowania udziału dziecka w procesie rekrutacyjnym sporządzonego przez zespół rekrutacyjny (dotyczy dzieci, które brały udział w grupowym spotkaniu rekrutacyjnym 17.02.2024 r.).
15 marca 2024 r. Przesłanie rodzicom kandydatów podsumowania udziału dziecka w procesie rekrutacyjnym sporządzonego przez zespół rekrutacyjny (dotyczy dzieci, które brały udział w grupowym spotkaniu rekrutacyjnym 02.03.2024 r.).
15 marca 2024 r. Ostateczny termin dostarczenia opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dotyczy wyłącznie dzieci urodzonych w 2018, które nie korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024).
19 marca 2024 r., godz. 15.00 Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025.
20-21 marca 2024 r.
Odbiór umów o nauczanie dziecka.
27 marca 2024 r. Zwrot podpisanych umów o nauczanie dziecka do sekretariatu szkoły.

 

 PŁATNOŚCI 

 • opłata za udział w rekrutacji (jednorazowo, minimum 3 dni przed planowaną datą spotkania rekrutacyjnego; na konto szkoły: 38 1020 3150 0000 3202 0058 0431; w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko kandydata z dopiskiem rekrutacja): 450 zł – dotyczy wszystkich kandydatów.
 • opłata rekrutacyjna (jednorazowo w całym ośmioletnim cyklu kształcenia): 2 000 zł – dotyczy tylko uczniów przyjętych do szkoły
 • miesięczne czesne: 1 500 zł (płatne przez 12 miesięcy)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB PYP (Primary Years Programme):  600 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 1-4)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme):
  • 600 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 5)
  • 1 000 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 6-8)

 

 DOKUMENTY 

 • opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dotyczy wyłącznie dzieci urodzonych w 2018 roku, które nie korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024)

Dotyczy tylko przyjętych kandydatów:

 • karta z bilansu dziecka 6-letniego
 • 2 fotografie (format do legitymacji szkolnej), koniecznie podpisanych imieniem i nazwiskiem ucznia/ uczennicy (dostarczenie zdjęć przez wszystkich rodziców jest warunkiem wręczenia dzieciom legitymacji podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego)
 • podpisane oświadczenie o zgodzie na objęcie dziecka opieką pielęgniarską (oświadczenie wydaje szkoła)
Współpraca: