Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2024/25


Warunki przyjęć   Dostępne miejsca   Proces rekrutacji   Terminy   Płatności   Dokumenty


 WARUNKI PRZYJĘĆ 

Kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie:

 • wyników egzaminów wstępnych: z edukacji polonistycznej/ języka polskiego, edukacji matematycznej/ matematyki oraz języka angielskiego; przy czym testy obejmują zagadnienia z podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym (wymagane jest co najmniej 75% z każdego z nich),
 • wyniku indywidualnej rozmowy ze szkolną psycholożką (wymagana pozytywna opinia).

 

 DOSTĘPNE MIEJSCA 

Dostępne miejsca na rok 2024/25:

 • 6 miejsc do klasy 4
 • 1 miejsce do klasy 5
 • 1 miejsce do klasy 6

W pozostałych klasach nie dysponujemy obecnie żadnym wolnym miejscem.

 

 PROCES REKRUTACJI 

Egzaminy i kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego:

 • zgłoszenie kandydata poprzez kwestionariusz kandydata.
 • postępowanie rekrutacyjne
 • przesłanie drogą mailową wyników postępowania rekrutacyjnego
 • podpisanie umów o nauczanie dziecka
 • dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

 

 TERMINY 

 

23 maja 2024, godz. 15.00
 • egzamin z edukacji polonistycznej/ języka polskiego
 • egzamin z języka angielskiego
24 maja 2024, godz. 15.00
 • egzamin z edukacji matematycznej/ matematyki
20-29 maja 2024
 • indywidualne spotkania członkiń szkolnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego z kandydatami/ kandydatkami
5 czerwca 2024
 • ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
14 czerwca 2024
 • podpisanie umów o nauczanie dziecka

 

 PŁATNOŚCI 

 • opłata egzaminacyjna (dotyczy wszystkich kandydatów): 200 zł
 • opłata rekrutacyjna (dotyczy wyłącznie uczniów przyjętych do szkoły): 250 zł za każdy rok nauki (dla przyjętych uczniów kwota pomniejszona o opłatę egzaminacyjną)
 • miesięczne czesne w klasie 4 (płatne przez 12 miesięcy): aktualizacja danych
 • miesięczne czesne w klasie 5 (płatne przez 12 miesięcy): aktualizacja danych
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB PYP (Primary Years Programme):
  • 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 4)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme):
  •  500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 5)
  • 800 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 6-8)

 

 DOKUMENTY 

Kandydaci przyjęci do szkoły składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły:

 • kopię świadectwa z ostatniej klasy,
 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada),
 • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
 • kartę zdrowia.

 

W razie dodatkowych pytań sprawdź dyżur i skontaktuj się z koordynatorem ds. przyjęć

Współpraca: