Zasady przyjęć do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski

na rok szkolny 2021/22

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
 Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje wyłącznie poprzez wypełnienie on-line  kwestionariusza kandydata.
WARUNKI PRZYJĘĆ

Termin złożenia kwestionariusza kandydata – do 4 czerwca 2021 r.

Kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie:

  • wyników egzaminów wstępnych: z edukacji polonistycznej, edukacji matematycznej oraz języka angielskiego; przy czym testy obejmują zagadnienia z podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym (wymagane jest co najmniej 75% z każdego z nich),
  • wyniku indywidualnej rozmowy ze szkolną psycholożką (wymagana pozytywna opinia).
DOKUMENTY
 Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  • kopię świadectwa ukończenia klasy 3.

Kandydaci przyjęci do szkoły składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły w terminie nie późniejszym niż  28 czerwca 2021 r.:

  • opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada),
  • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
  • kartę zdrowia.