Zasady przyjęć do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski

na rok szkolny 2020/21

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
 Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje wyłącznie poprzez wypełnienie on-line  kwestionariusza kandydata.
WARUNKI PRZYJĘĆ

Kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie:

  • wyników egzaminów wstępnych: z edukacji polonistycznej, edukacji matematycznej oraz języka angielskiego; przy czym testy obejmują zagadnienia z podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym (wymagane jest co najmniej 75% z każdego z nich),
  • indywidualnej rozmowy ze szkolną psycholożką (wymagana pozytywna opinia od psycholożki).
DOKUMENTY
 Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  • kopię świadectwa ukończenia klasy 3,
  • opinie o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada).