Nauczanie dwujęzyczne szansą na wszechstronny rozwój

Wiktoria Ludian

W dobie postępującej globalizacji nauczanie dwujęzyczne stało się wyzwaniem coraz częściej i coraz chętniej podejmowanym przez rozmaite środowiska edukacyjne ze względu na szeroki wachlarz korzyści jakie za sobą niesie.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Nauczanie dwujęzyczne (bilingwalne) CLIL jest nowoczesną i innowacyjną metodą nauczania języka obcego, która skupia się na zintegrowanym nauczaniu przedmiotowo – językowym. Założeniem CLIL jest dążenie do posługiwania się przez uczniów swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym oraz językiem obcym na porównywalnym poziomie. W praktyce przekłada się to na równorzędne realizowanie materiału dydaktycznego w języku natywnym oraz poznawaniu i zrozumieniu tych samych konceptów za pośrednictwem języka obcego.

Korzyści dla ucznia

Liczne badania prowadzone nad dwujęzycznością dowodzą, iż bilingwizm wpływa dodatnio na rozwój struktur inteligencji, co w rezultacie przejawia się większą wrażliwością językową, doskonale rozwiniętą zdolnością do myślenia krytyczno-analitycznego oraz wysokim poziomem kreatywności pobudzającym do działalności twórczej. Ponadto, osoby dwujęzyczne naturalnie cechuje większa tolerancja oraz otwartość względem szeroko pojętej odmienności i różnorodności kulturowej. Co ciekawe, wiele wskazuje na to, iż osoby dwujęzyczne są w znacznie mniejszym stopniu narażone na choroby podeszłego wieku mające podłoże neurologiczne, takie jak Alzheimer czy demencja starcza – biegłe operowanie dwoma językami naraz może być postrzegane w kategoriach nieustannego treningu pamięci i umysłu.

Dla młodzieży stawiającej pierwsze kroki na ścieżce dorosłego życia dwujęzyczność ma jeszcze jeden niewątpliwie ważny atut. Biegłe posługiwanie się dwoma językami wpływa korzystnie na konkurencyjność absolwentów szkół na rynku pracy i pozwala im na większą elastyczność zawodową, stwarzając tym samym możliwości znalezienia zatrudnienia w różnego rodzaju branżach zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Osoby dwujęzyczne zazwyczaj chętniej podejmują decyzję o rozwoju osobistym i zawodowym nieograniczonym zahamowaniami związanymi ze strachem przed zmianą środowiska czy też ewentualną „barierą językową”. Absolwenci sekcji dwujęzycznych są chętnie rekrutowani na uniwersytetach dysponujących ofertą kierunków wykładanych w języku obcym, których ukończenie otwiera im kolejne ścieżki rozwoju kariery zawodowej, między innymi – w środowisku międzynarodowym.

Nauczanie dwujęzyczne w praktyce

W Paderewskim program dwujęzyczny jest realizowany z zachowaniem metody CLIL na przedmiotach takich jak: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia z higieną i ochroną środowiska, oraz elementy geografii powszechnej. Treści dydaktyczne z danego zakresu wykładane są najpierw w języku polskim, tak aby ułatwić uczniom ogólne rozumienie konkretnych zagadnień. Następnie na przedmiotach dwujęzycznych wprowadzane jest słownictwo angielskojęzyczne oraz zadania praktyczne dotyczące tych samych konceptów. Wiedza uzyskana na zajęciach prowadzonych w języku polskim pozwala uczniom na odpowiednie zastosowanie terminologii angielskiej w kontekście omawianych zagadnień na przedmiotach dwujęzycznych. Dzięki przełożeniu treści na język angielski, zakres słownictwa zostaje stopniowo poszerzany, gwarantując uczniom możliwość jego praktycznego zastosowania oraz rozwijając ich zdolności myślenia analitycznego i metajęzykowego. Nauka w klasach dwujęzycznych daje także możliwość zdawania matury tzw. dwujęzycznej z języka angielskiego i wybranych przedmiotów profilowych.

Ponadto, liczne projekty interdyscyplinarne i wymiany międzynarodowe realizowane w ramach programu dwujęzycznego w Paderewskim, nie tylko umożliwiają uczniom doskonalenie swobodnej ekspresji w języku obcym, ale są także źródłem cennej wiedzy i niezapomnianych doświadczeń kształtujących ich umiejętności poznawcze i świadomość kulturową.

Podsumowując
Znajomość języka obcego oraz posługiwanie się nim w ramach bilingwizmu jest umiejętnością bardzo wartościową i pożądaną w dobie prężnego rozwoju globalizacji oraz rosnących wymagań dzisiejszego rynku pracy.

Dwujęzyczność umożliwia nie tylko zdobywanie cennej wiedzy i nowych doświadczeń, ale także pomaga przekraczać istniejące granice oraz postrzegać świat w szerszej i bardziej globalnej perspektywie. Ponadto, badania prowadzone nad zjawiskiem bilingwizmu dowodzą, iż istnieje silna korelacja między dwujęzycznością a rozwojem struktur inteligencji związanych z myśleniem krytyczno-analitycznym, zarówno w sferze edukacji, jak i życia codziennego.

Może warto więc podjąć to wyzwanie i przyłączyć się do ambitnej grupy bilingwistów?

Bibliografia:

  1. Iluk J., 2000, Nauczanie bilingwalne. Modele, koncepcje założenia metodyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  2. Olpińska-Szkiełko M., 2013, Dwujęzyczność a rozwój językowy dziecka [w:] Edukacja Pomorska 10(2013)59.
  3. Rocławska-Daniluk M., 2011, Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii, Harmonia, Gdańsk.
  4. Sala-Suszyńska J., 2016, Dwujęzyczność jako wyzwanie edukacyjne [w:] Nauczanie dzieci języków obcych. EETP Vol. 11, No 4(42).
  5. Strona: bilingualmind.com
  6. Blog: dwujezycznosc.blogspot.com
Wiktoria Ludian – absolwentka klasy dwujęzycznej (Título de Bachiller). Nauczycielka geografii i ESS w Międzynarodowym Liceum Paderewski w Lublinie.

#maturadwujęzyczna #języki #liceum #klasydwujęzyczne #maturapolska #rozwój #kariera #studia #rekrutacja


Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Nasze szkoły