Korzyści programu dwujęzycznego z maturą polską


 

 Przygotowanie do dalszego rozwoju naukowego i zawodowego 

 • Licealiści wybierają przedmioty, których chcą się uczyć na poziomie rozszerzonym, dzięki czemu zdobywają pogłębioną wiedzę z obszarów, które ich interesują.
 • Uczniowie uczestniczą w badaniach zawodowych, poznają swoje mocne strony i są przygotowywani do wejścia na rynek pracy.
 • Licealiści mają zwiększoną liczbę godzin przedmiotów rozszerzonych oraz języka angielskiego, dlatego są dobrze przygotowani do egzaminu maturalnego i mogą kontynuować naukę na wymarzonych kierunkach studiów.
 • Uczniowie mają bezpośredni kontakt ze środowiskiem akademickim i jego specyfiką, dzięki stałej współpracy z lokalnymi uczelniami oraz programom patronackim ogólnopolskich uniwersytetów (m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).

 

 Doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi 

 • Uczniowie mają możliwość nauki drugiego języka obcego aż do ostatniej klasy liceum.
 • Licealiści, niezależnie od wybranego profilu klasy, uczą się języka angielskiego 6 razy w tygodniu, zaś w klasie III – IV 7 razy w tygodniu oraz mają na co dzień kontakt z native speakerem.
 • Uczniowie, którzy zdają maturę polską, mogą dodatkowo ukończyć szkołę z certyfikatem językowym (TELC, egzaminy Cambrige).
 • Licealiści doskonalą terminologię specjalistyczną, dzięki czemu mogą podjąć studia w języku angielskim, a także przygotowują się do ukończenia szkoły z certyfikatem językowym na poziomie C1/C2.

 

 Rozwój kompetencji miękkich 

 • Uczniowie przygotowywani są do funkcjonowania w nowoczesnym, europejskim społeczeństwie, dzięki uczestnictwu w wymianach i projektach międzynarodowych.
 • Licealiści rozwijają kompetencje społeczne i uczą się współpracy poprzez pracę w grupie oraz realizowanie projektów (np. wolontariackich).
 • Uczniowie, dzięki nowatorskim metodom pracy na lekcjach, nabywają umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego oraz łatwości w rozwiązywaniu zadań problemowych.\

 

 Struktura nauczania dwujęzycznego w Liceum Paderewski 

 • W ramach oddziału dwujęzycznego realizowane są profile: matematyczny oraz biologiczno-chemiczny.
 • W oddziale w języku polskim i angielskim prowadzone są zajęcia edukacyjne z dwóch przedmiotów w ramach ww. profili.
 • Uczeń oddziału dwujęzycznego ma obowiązek realizować następujące przedmioty w języku polskim i angielskim:
  – w profilu biologiczno-chemicznym: biologię i chemię
  – w profilu matematycznym: matematykę (obowiązkowo) oraz dodatkowo geografię lub fizykę
 • Kryterium przyjęcia ucznia do oddziału dwujęzycznego w zakresie kompetencji językowej z j. angielskiego to co najmniej poziom B1.
 • Planowany poziom biegłości językowej z języka angielskiego po czterech latach nauki w oddziale dwujęzycznym to poziom C1.

 

W Liceum Paderewski w roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę w klasach o 2 różnych profilach:

 • biologiczno-chemicznym dwujęzycznym z językiem angielskim
 • matematycznym dwujęzycznym z językiem angielskim

 

PROFILE KLAS
PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY DWUJĘZYCZNY z j. angielskim

Doskonały wybór dla przyszłych studentów kierunków przyrodniczych i medycznych, również na uczelniach zagranicznych.

Przygotowanie do matury tzw. dwujęzycznej z języka angielskiego i wybranych przedmiotów profilowych.

klasa I i IIklasa III i IV
 • przygotowanie do biegłego, profesjonalnego posługiwania się językiem angielskim
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 3 godziny nauki drugiego języka obcego tygodniowo
 • dla chętnych lekcje języka łacińskiego
 • współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

Klasy I – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • biologia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • chemia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)

Klasy II – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • biologia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • chemia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)

Programy rozszerzone:

 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
Klasy III – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • biologia – 4 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • chemia – 4 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)

Klasy IV – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • biologia – 4 godz. + 1 godz. w j. angielskim
 • chemia – 4 godz. + 1 godz. w j. angielskim
PROFIL MATEMATYCZNY DWUJĘZYCZNY z j. angielskim
 Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na kierunkach matematycznych, politechnicznych, informatycznych lub ekonomicznych, również na uczelniach zagranicznych.

Przygotowanie do matury tzw. dwujęzycznej z języka angielskiego i wybranych przedmiotów profilowych.

klasa I i IIklasa III i IV
 • przygotowanie do biegłego, profesjonalnego posługiwania się językiem angielskim
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 3 godziny nauki drugiego języka obcego tygodniowo

Klasy I – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • matematyka – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • geografia lub fizyka 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)

Klasy II – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • matematyka – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • geografia lub fizyka – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)

Programy rozszerzone:

 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo

Klasy III – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • matematyka – 3 godz. + 1 godz. w j. angielskim
 • geografia lub fizyka – 4 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)

Klasy IV – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • matematyka – 3 godz. + 2 godz. w j. angielskim
 • geografia lub fizyka – 4 godz. + 1 godz. w j. angielskim
MATURA NA POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM

Absolwent oddziału dwujęzycznego przystępuje do następujących egzaminów maturalnych:

1. Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych:

 • język polski
  • część pisemna (poziom podstawowy)
  • część ustna (bez określania poziomu)
 • język angielski
  • część pisemna (poziom podstawowy)
  • część ustna (w zależności od wyboru poziomu arkusza pisemnego z j. angielskiego)
 • matematyka
  • część pisemna (poziom podstawowy)

2. Egzaminy z przedmiotów dodatkowych w j. polskim – wybrany przedmiot z następujących:

 • część pisemna:
  • język angielski,
  • biologia,
  • chemia,
  • matematyka,
  • fizyka,
  • geografia.
Jeżeli maturzysta wybiera na maturze jako przedmiot dodatkowy język angielski, to ma obowiązek zdawać język angielski na poziomie dwujęzycznym. W takim przypadku absolwent przystępuje do części ustnej z języka angielskiego odpowiednio na poziomie dwujęzycznym.

3. Egzaminy z przedmiotów dodatkowych w j. angielskim – wybrany przedmiot z następujących:

 • część pisemna:
  • biologia,
  • chemia,
  • matematyka,
  • fizyka,
  • geografia.
Jeżeli maturzysta wybiera na maturze jako przedmiot dodatkowy w języku angielskim biologię, chemię, fizykę, geografię lub matematykę, to biologię, chemię, fizykę, geografię zdaje na poziomie rozszerzonym, a matematykę na poziomie podstawowym.
Uczeń może wybrać język angielski na poziomie dwujęzycznym przedmiot dodatkowy zdawany w języku angielskim tylko jeśli jest absolwentem oddziału dwujęzycznego, w którym zrealizował nauczanie tych przedmiotów dwujęzycznie.
Nasze certyfikaty: