Projekt PO WER „Paderewski+” (2020-2022) – podsumowanie

2 stycznia 2023

Projekt PO WER „Paderewski+” (2020-2022) dla kadry nauczycielskiej liceum dobiega końca – czas na podsumowania.

 

Z końcem września 2022 r. formalnie dobiegła końca realizacja projektu PO WER „Paderewski+”, a pod koniec roku kalendarzowego szkoła podsumowała w formie raportu końcowego osiągnięcia, korzyści i wartości dodane, płynące ze szkoleń zorganizowanych dla nauczycieli naszego liceum oraz obserwacji pracy szkół IBO w ramach ‘job shadowing’. Zachęcamy do zapoznania się z relacjami szkoleniowych wyjazdów nauczycielskich oraz z materiałami, które przybliżają nabytą wiedzę oraz sprawności.

Dlaczego zależało nam na wdrożeniu projektu?

Celem projektu było udoskonalenie i wzmocnienie istniejących już w naszym środowisku szkolnym rozwiązań ukierunkowanych na międzynarodowość i kompetencje przyszłości. Zamierzaliśmy wzmocnić współpracę i spójność pomiędzy realizowanymi w szkole programami, w tym dot.: strategii oceniania, metod pracy, budowania wiedzy i umiejętności. Dążyliśmy do podniesienia kompetencji zawodowych kadry poprzez poszerzenie wiedzy dot. nowoczesnych metod nauczania (w tym narzędzi TIK), informacji zwrotnej (kształtowanie w uczniach odpowiedzialności za uczenie się, sprawczości, rezyliencji), poprzez wzmocnienie umiejętności rozwijających w uczniach kompetencje przyszłości (krytyczne i twórcze myślenie, refleksję) oraz umiejętności związanych z zarządzaniem, coachingiem, doradztwem.

Szkole bardzo zależało by zapewnić nauczycielom możliwość 'job shadowing’ czyli obserwacji pracy szkół międzynarodowych (odwiedzając szkoły partnerskie uczące w programach IBO: IB MYP i IB DP) oraz kursów szkoleniowych, dzięki którym doskonaliliby pożądane umiejętności, w tym z zakresu innowacyjnych technologii oraz rozwijaliby kompetencje związane z metodyką pracy na lekcjach, budowaniem zespołu, doradztwem, zarządzaniem.

Co chcieliśmy osiągnąć dzięki realizacji projektu?

Dalszy wkład w międzynarodowy charakter naszej szkoły (dzięki realizacji kolejnego projektu unijnego oraz stworzenie możliwości współpracy ze szkołami partnerskimi IBO czy też międzynarodowymi instytucjami organizującymi szkolenia lub instytucjami reprezentowanymi przez współuczestników szkoleń). Głównym celem było rozwijanie umiejętności i kompetencji związanych z efektywnym wspieraniem uczniów w ich samorozwoju poprzez rozwój kompetencji przyszłości (zwłaszcza tych interpersonalnych, przedsiębiorczości, sprawczości, rezyliencji, stosowania wiedzy).

Zależało nam również by umożliwić kadrze rozwój zawodowy w zakresie narzędzi TIK, innowacyjnych metod nauczania, kompetencji związanych z motywowaniem i wspieraniem uczniów. Wiedzieliśmy, że dzięki tym wszystkim możliwościom, jakie niósł ze sobą projekt, jego długofalowym efektem będzie przede wszystkim wzmożona efektywność pracy na lekcjach, sprzyjająca samorozwojowi i motywacji atmosfera w szkole oraz europejski wymiar szkoły. Niezmierną korzyścią jest również zgromadzenie zasobów i dobrych praktyk na stałe wdrożonych w naszej placówce.

Jakie działania udało nam się zrealizować?

Zorganizowaliśmy szkolenia zagraniczne dla 9 nauczycieli oraz wizyty 'job shadowing’ w szkołach IBO dla 8 nauczycieli. Na podstawie doświadczeń 17 uczestników projektu stworzyliśmy możliwość dzielenia się wiedzą, dobrymi praktykami i sposobami wzmacniania pożądanych umiejętności i kompetencji ze wszystkimi grupami przedmiotowymi, programami funkcjonującymi w szkole (IB DP, IB MYP, programem dwujęzycznym), całą kadrą nauczycielską. Stworzyliśmy i zgromadziliśmy materiały, zasoby i pomysły do trwałego wdrożenia w naszym środowisku szkolnym oraz do wykorzystania przez nauczycieli na arenie krajowej i międzynarodowej. 

Warto zaznaczyć, że realizacja projektu PO WER przypadła na okres pandemii, zamknięcia szkół, niepokoju społecznego oraz strachu i troski o zdrowie nasze i naszych najbliższych. Dopiero w ostatnim z 4 semestrów trwania projektu mogliśmy rozpocząć organizację oraz realizację aktywności projektowych. Natrafiliśmy na bardzo wiele zmiennych, którym musieliśmy sprostać organizacyjnie: wycofanie się 3 szkół (z 5 deklarujących gotowość do współpracy na etapie składania wniosku), które planowaliśmy odwiedzić celem ‘job shadowing’, przeorganizowanie ‘job shadowing’ w 2 szkołach, które pomimo pandemii, obostrzeń i wielu wewnętrznych restrykcji podtrzymały chęć współpracy przy ‘job shadowing’, ponowne wyszukanie i dobranie do potrzeb szkoły szkoleń. Dlatego ukończenie realizacji projektu jest naszym szkolnym sukcesem, a to dopiero początek w wykorzystaniu wiedzy i umiejętności, które wynieśliśmy z działań projektowych.

Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

 

 

Współpraca: