Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski to szkoła, która:

 
jest otwarta na świat
kształci i inspiruje
pomaga kreować swoją przyszłość

Misja szkoły  Profil absolwenta  Wizja szkoły  Historia szkoły

 MISJA SZKOŁY 

  1. Uczymy skutecznie, zwłaszcza krytycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, wykorzystując w tym celu osiągnięcia współczesnej myśli pedagogicznej i innowacyjnych technologii.
  2. Jesteśmy szkołą międzynarodową – uczymy otwartości na inne kultury, ich rozumienia oraz tolerancji dla inności.
  3. Krzewimy wśród uczniów wartości obywatelskie, kształcąc wśród nich odpowiedzialność za własne otoczenie, promując demokratyczne wartości i społeczną wrażliwość.

 

 PROFIL ABSOLWENTA 

Naszej misji odpowiada profil absolwenta Międzynarodowych Szkół Paderewski, czyli „Człowiek KTO”:

  • kreatywny i krytycznie myślący (K)
  • tolerancyjny – otwarty na świat i innych ludzi (T)
  • odpowiedzialny za siebie i innych (O)
Kreatywny i krytycznie myślący

Głównym celem nauczania w szkołach Paderewski jest kształcenie umiejętności myślenia, która wynika z głębokiego rozumienia świata i zdolności posługiwania się zdobytą wiedzą. 

Skuteczne nauczanie oznacza dla nas nie tylko (i nie przede wszystkim) wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, ale kompetencje naszych absolwentów, które przejawiają się w umiejętności samodzielnego planowania i rozwiązywania problemów, organizacji własnego uczenia się, tworzeniu rozwiązań i krytycznym myśleniu. Szczególną wagę przywiązujemy do kształcenia najwyższego poziomu umiejętności poznawczych uczniów, tj. analizy, syntezy, oceny.

Uznając największą skuteczność nauczania przez działanie, kształtujemy proces dydaktyczny tak, by każdy uczeń miał jak najwięcej możliwości wykonywania różnorodnych zadań, które służą rozwijaniu swoich umiejętności. Uczymy także współpracy i  dzielenia się wiedzą oraz korzystania z  mądrości innych.

Kwintesencję naszej edukacji przenosimy na uczenie się, a z perspektywy nauczyciela na optykę ucznia. Stawiamy jasne cele edukacyjne, które służą autentycznemu zrozumieniu świata przez  młodzież. 

Bierzemy odpowiedzialność za takie planowanie i prowadzenie zajęć z uczniami, by jak najwięcej korzystali z czasu spędzonego w szkole. Oceniamy młodzież na bieżąco w taki sposób, by służyło to rozwojowi ucznia, dawało mu rzetelną informację zwrotną o mocnych stronach i obszarach do pracy.

Tolerancyjny – otwarty na świat i innych ludzi

Jesteśmy szkołą autoryzowaną w programach międzynarodowych Organizacji Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organization) i realizujemy jej misję w szczególności poprzez dążenie do rozumienia innych kultur i międzykulturowego porozumienia. 

Podzielamy przekonanie, że najlepszą drogą do zapewnienia pokoju na świecie jest poznanie i akceptacja ludzi wychowanych w różnych kulturach przy jednoczesnym zachowaniu i pogłębieniu oraz promowaniu europejskiej tożsamości kulturowej. 

Uczymy młodzież szacunku dla odmienności (zwłaszcza kulturowej, narodowej i rasowej) oraz tolerancji dla wszelkich mniejszości.

W praktyce międzynarodowy charakter szkoły realizujemy poprzez udział w  międzynarodowych projektach i wymianach, współpracę ze szkołami zagranicznymi, (zwłaszcza europejskimi), oraz realizację, w nauczaniu różnych przedmiotów, treści dotyczących problemów współczesnego świata, a także angażowanie się w rozwiązywanie ich w skali lokalnej.

Odpowiedzialny za siebie i innych

Najważniejsze wartości w naszej pracy edukacyjnej wywodzimy z europejskich tradycji demokratycznego ustroju państwowego, chrześcijańskiego personalizmu i oświeceniowych idei wolności, równości i solidarności społecznej oraz praw człowieka. Dlatego kształcimy ludzi odpowiedzialnych za swoje otoczenie, począwszy od grupy koleżeńskiej i szkoły, poprzez lokalną społeczność aż do wspólnoty państwowej i całej ludzkości . 

Przygotowujemy młodych ludzi do świadomego udziału w życiu demokratycznego społeczeństwa, kształcąc w nich współczesne rozumienie demokracji – liberalnej, konstytucyjnej i pluralistycznej.

Uczymy także współpracy i wrażliwości na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych, uznając, że największa wartość jednostki przejawia się w działaniach na rzecz drugiego człowieka, przekraczaniu świata własnych potrzeb oraz dzieleniu się sobą z innymi. 

Przygotowujemy zarazem uczniów do odważnych decyzji i odpowiedzialności za nie, ucząc działania w warunkach wolności. Uznajemy bowiem, że tylko wolność jest podstawą realnej odpowiedzialności.

 

 WIZJA SZKOŁY 

 

Szkoła otwarta na świat

Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie, zwane przez młodzież Paderkiem, jest szkołą międzynarodową. Jesteśmy najstarszym prywatnym liceum w Lublinie, od 1993 r. przygotowujemy uczniów do egzaminu maturalnego matury w programie polskim, osiągając jedne z najwyższych wyników w Lublinie i województwie. Od 1999 r. realizujemy program dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme). Od roku 2019 proponujemy uczniom naukę w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim.

Dowiedz się więcej o historii szkoły Liceum Paderewski:

Historia Liceum Paderewski

 

Szacunek i demokracja są wartościami, które leżą u podstaw codziennej pracy w Paderewskim. Zawsze mamy czas i przestrzeń na rozmowę o tym, co dla nas ważne. Sami uczniowie wpływają na otoczenie szkolne, m.in. poprzez działalność w samorządzie. 

Absolwenci Liceum Paderewski niejednokrotnie podkreślają, że największym atutem szkoły są jej nauczyciele, którzy w przyjacielski sposób traktują uczniów. Starają się, by nauka odbywała się w warunkach życzliwości, zrozumienia i zaufania. To sprawia, że absolwenci chętnie do nas wracają, m.in. uczestnicząc w uroczystościach szkolnych czy spotkaniach świątecznych.

Przygotowując uczniów do życia w międzykulturowym społeczeństwie, współczesne idee pedagogiczne wdrażamy poprzez konkretne działania. Realizujemy projekty międzynarodowe Erasmus+, E-twinning, międzynarodowe wymiany uczniowskie (m.in. ze szkołą z Niemiec). Współpracujemy też z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, m.in.: British Council, UCAS, PASCH.

Szkoła, która kształci i inspiruje

Dokładamy starań, aby nasi uczniowie jak najlepiej wykorzystywali czas w szkole. Wspieramy uczniów z trudnościami w nauce i dysleksją rozwojową, a także rozwijamy talenty młodzieży w ramach przedmiotowych  kół olimpijskich. 

W Paderku pracujemy nad kompetencjami miękkimi licealistów. Uczymy myśleć krytycznie i  zadawać pytania – wiemy, że są równie ważne, co odpowiedzi. Realizujemy program rozwoju osobistego i projekty wolontariackie, które pozwalają doskonalić kompetencje społeczne. Kształcimy też umiejętności badawcze poprzez projekty i eksperymenty.

Dbamy o zachowanie równowagi między nauką a odpoczynkiem. Dlatego też proponujemy uczniom różne formy spędzania czasu. Co roku w ramach Błękitnej i Białej Szkoły organizujemy wyjazdy sportowe, w czasie których licealiści mogą zdobywać i doskonalić umiejętności narciarskie oraz żeglarskie.

Przywiązujemy uwagę do tego, aby nasi nauczyciele nieustannie rozwijali się i doskonalili swój warsztat oraz metody pracy. Dzięki temu uczymy nowocześnie przy wykorzystaniu mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Szkoła, w której wykreujesz swoją przyszłość

Dajemy możliwość i przestrzeń do wybierania oraz kreowania własnej ścieżki edukacyjnej. Z każdym uczniem realizujemy indywidualny plan rozwoju

Dzięki badaniom zawodowym licealiści poznają swoje mocne i słabe strony, a działania podejmowane w ramach programów SA i CAS pozwalają im na wszechstronny rozwój osobisty – nie tylko w wymiarze akademickim.

Współtworzymy z uczniami ich cele maturalne, stosując metodę małych kroków. Trenujemy z młodzieżą wytrwałość i doceniamy wszystkie, również małe, zwycięstwa.

W ramach programu doradztwa akademickiego pomagamy w wyborze studiów oraz wspieramy w aplikowaniu na studia za granicą. Międzynarodowe Liceum Paderewski jest zarejestrowanym centrum UCAS. 

Dajemy uczniom solidne fundamenty do studiowania w językach obcych. Nasi licealiści zdają maturę polską dwujęzyczną lub maturę międzynarodową. Uczymy angielskiego i innych języków, przygotowując uczniów do egzaminów i otrzymania certyfikatów językowych. 


Dołącz do Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski:

Strona rekrutacyjna
Współpraca: