Program IB MYP


 Nauczanie 

W Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski obok polskiej podstawy programowej realizujemy IB Middle Years Programme (MYP).  Program MYP jest na tyle elastyczny, że jesteśmy w stanie realizować wymagania polskiego programu przy jednoczesnym doskonałym przygotowaniu uczniów do kontynuacji nauki w programie matury międzynarodowej (IB DP).

 

Nauka w kontekście realnego Program IB MYP kształtuje u uczniów umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście zagadnień z realnego świata (Global Contexts), a także rozwija kompetencje kluczowe, niezbędne w stawianiu czoła wyzwaniom współczesnego świata. Middle Years Programme realizujemy w ramach ośmiu grup przedmiotowych (Subject Groups).

Nauczanie w programie MYP odbywa się poprzez badanie i dociekanie (inquiry-based learning). Uczniowie uczą się odpowiedzialności za proces uczenia się, chętnie podejmują wyzwania i rozwijają w sobie otwartość na świat.

W ramach programu uczniowie realizują w każdym roku projekty interdyscyplinarne, dzięki którym poszerzają wiedzę i doskonalą umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.


 Profil ucznia IB 

Przez cały czas trwania programu młodzież pracuje także nad swoją osobowością, rozwijając cechy zawarte w profilu ucznia. Holistyczny model programu pozwala na rozwijanie u uczniów wszechstronnych kompetencji. Profil Ucznia IB to długoterminowa, całościowa wizja edukacji, która stanowi podstawę wszystkich trzech programów i stawia ucznia w samym centrum. To także deklaracja misji IB przetłumaczona na zestaw efektów uczenia się w XXI wieku.

Dziesięć cech aspiracyjnych profilu ucznia inspiruje i motywuje do pracy nauczycieli, uczniów i szkoły, zapewniając określenie celów i wartości IB oraz definicję tego, co rozumiemy przez „międzynarodowy sposób myślenia”. Profil uczącego się łączy nas wszystkich ze wspólnym naciskiem: na całą osobę, jako uczącego się przez całe życie. Dotyczy to nas wszystkich — ucznia, nauczyciela, rodzica lub administratora — ponieważ wszyscy ciągle się uczymy.

Dowiedz się więcej o profilu ucznia IB


 Personal Project 

W ostatnim roku MYP (MYP Year 5) w kl. II liceum uczniowie realizują Personal Project (Projekt Własny), pozwalający im na wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych we wcześniejszych latach nauki, oceniany zewnętrznie i będący obowiązkowym warunkiem otrzymania przez ucznia dyplomu ukończenia programu MYP (MYP Course of Results).

Dodatkowo mogą przystąpić do egzaminów zewnętrznych MYP e-Assessment, przeprowadzonych w szkole według wymagań i standardów międzynarodowych, które umożliwiają otrzymanie uznanego na całym świecie Zaświadczenia IB MYP (MYP Certificate).

Dodatkowe informacje również na strone International Baccalaureate.

Współpraca: