Europejski Dzień Języków w MLO Paderewski

21 listopada 2023

Inicjatorem Europejskiego Dnia Języków jest Rada Europy. We współpracy z Komisją Europejską wprowadziła w 2001 r. do euro-kalendarza dzień, który ma w swej idei wzmacniać pozycję języków obcych, zachęcać do ich nauki celem wspierania tolerancji, zrozumienia i pokoju oraz zapobiegania konfliktom. To także przyczynek dla celebracji różnorodności językowej Europy stanowiącej o jej dziedzictwie kulturowym.

 

Jak przebiegały obchody Europejskiego Dnia Języków na lekcjach j. angielskiego w MLO Paderewski? Bardzo różnorodnie, w oparciu o potrzeby, wiek i program edukacyjny każdej z naszej grup. Tematy do eksploracji, które zaproponowaliśmy naszym uczniom, były zróżnicowane ale również skomponowane w otwarty sposób aby uczniowie mogli podejść do nich elastycznie i kreatywnie. Co warte podkreślenia, tematyka zajęć oraz rezultaty pracy zostały wkomponowana w nasz plan nauczania i oceniania dla programów IB MYP, IB DP oraz dwujęzycznego. Powstało wiele prac o charakterze wypowiedzi maturalnej, projektów interdyscyplinarnych oraz zadań kryterialnych.

W programie dwujęzycznym, w klasie 1a i 2a, uczniowie przyjrzeli się j. angielskiemu jako fenomenowi kulturowemu – jako współczesnej „lingua franca”, zbierali ciekawostki o j. angielskim, zaznajomili się z różnymi „Englishes”, którymi posługują się kraje i społeczności na całym świecie, badali na podstawie źródeł wykorzystanie sztucznej inteligencji w nauce języka. Uczniowie zapoznali się również z przykładami różnych, chwilami mniej oczywistych, języków na podstawie tekstu pisanego. Punktem wyjścia dla dalszej dyskusji nt. znaczenia języka był TED talk „How language shapes the way we think” (Lera Boroditsky), a także wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi uczniami a uczennicą, której językiem ojczystym jest j. ukraiński oraz dwujęzyczną uczennicą, która w ramach konkursu Public Speaking Contest zgłębiała temat języka i przykładów wyrażeń uwarunkowanych kulturowo i społecznie.

W klasie 3a uczniowie poznali wytyczne dla projektów interdyscyplinarnych. Prezentacje, które powstały w grupach, przedstawiono na forum klasy. Rówieśnicy dali następnie informację zwrotną w oparciu o zasady wystąpień publicznych. Uczniowie zapoznali się również z wymogami dla pracy pisemnej na maturze dwujęzycznej.

Z kolei w programie IB MYP, w jednej z grup kl. 1, uczniowie pracowali w grupach nad kwestią metod nauki j. obcych, które wpływają na nasze lepsze samopoczucie. Starali się odpowiedzieć na pytanie, czy wykorzystanie nowych technologii, w tym AI, to skuteczne podejście do nauki j. obcych oraz czy relacje również mogą wpływać na stopień przyswajalności języków. Zaprezentowali wyniki swojej pracy na forum a następnie – jako specjaliści w temacie – odpowiedzieli na pytania swoich kolegów i koleżanek.

W klasach 2 IB MYP, uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytania:

  • czym jest udana komunikacja i kiedy zachodzi, biorąc pod uwagę sytuację/kontekst, cel, odbiorcę?
  • jakie są kanały komunikacji?
  • co nam daje nauka j. obcych teraz a czym zaowocuje w przyszłości?

Eksplorowali również temat ewolucji języka.

W klasach 3 IB DP, w jednej z grup, uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie czy i do jakiego stopnia identyfikujemy się z językiem, jakim się posługujemy.

 

W innej grupie, powstały artykuły, wpisy na bloga, rozprawki oraz raporty wg wytycznych dla matury międzynarodowej, odzwierciedlające refleksje uczniów nt. roli, wagi i rozumienia komunikacji niewerbalnej oraz czy mowa ciała kształtuje nas jako ludzi. Punktem wyjścia był TED talk: „Your body language shapes who you are” (Amy Cuddy).

Współpraca: