Zasady przyjęć dla uczniów

z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski oraz Szkoły Podstawowej Klonowic


ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS 1 NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zgłoszenie kandydata Zasady przyznawania punktów Sesja rekrutacyjna Ważne terminy Opłaty 


ZGŁOSZENIE KANDYDATA
 1. Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata online.
 2. Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata należy wypełnić online list motywacyjny.
 3. Kandydaci ze Szkoły Podstawowej Klonowic dodatkowo przesyłają na adres: rekrutacja.liceum@paderewski.lublin.pl skan/zdjęcie zaświadczenia o wynikach uzyskanych na koniec 1 półrocza 8 klasy.

Termin wypełniania formularzy online: do dnia 31 stycznia 2024 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie sumy punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z tabelą poniżej.

OCENY NA KONIEC I PÓŁROCZA 8 KLASY (max 60 punktów)

Przelicznik punktów za oceny uzyskane na koniec I półrocza 8 klasy z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski.

Przelicznik na punkty:

 • ocena celująca = 10 punktów
 • ocena bardzo dobra = 8 punktów
 • ocena dobra = 6 punktów
 • ocena dostateczna = 4 punkty

oraz dodatkowo za przedmioty w następujących profilach:

 • profil medyczny: biologia i chemia,
 • profil politechniczny: fizyka i chemia,
 • profil biznesowy: geografia i historia,
 • profil humanistyczny: historia i II język obcy (program międzynarodowy IB MYP), geografia i II język obcy (program polski dwujęzyczny)

Przelicznik na punkty:

 • ocena celująca = 15 punktów
 • ocena bardzo dobra = 13 punktów
 • ocena dobra = 10 punktów
 • ocena dostateczna = 8 punktów

Oceny półroczne ze wskazanych wyżej przedmiotów przeliczane są na punkty i sumowane, pod warunkiem uzyskania ocen co najmniej dostatecznych.

EGZAMIN WSTĘPNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (max 40 punktów)

Do części pisemnej egzaminu z języka angielskiego (maksymalnie 30 pkt.) przystępują wszyscy kandydaci z wyjątkiem:

 • laureatów konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty,
 • uczniów, którzy otrzymali ocenę co najmniej celującą  na koniec I półrocza 8 klasy z języka angielskiego.

Kandydaci zdają egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie B1+. 

 • Laureaci olimpiady języka angielskiego: 100% = 30 punktów.
 • Ocena na koniec półrocza 8 klasy stanowi równowartość punktów z egzaminu – ocena celująca = 30 punktów.

 Kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów z egzaminu pisemnego z języka angielskiego.  Jeśli kandydat otrzyma 15-30 punktów z tego egzaminu, uzyskane punkty są wliczane do sumy punktów rekrutacyjnych. Jeśli kandydat otrzyma 0-14 punktów z tego egzaminu, uzyskuje 0 punktów rekrutacyjnych.

Część ustna (maksymalnie 10 pkt.) przeprowadzana podczas rozmowy rekrutacyjnej, podczas której  oceniany jest język angielski w kontekście poprawności gramatycznej, płynności wypowiedzi, zakresu słownictwa oraz wymowy.

ROZMOWA REKRUTACYJNA (max 20 punktów)

Rozmowa rekrutacyjna, która będzie przeprowadzana w języku angielskim, jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów.

Kryteria oceny:

 • działalność pozaszkolna ucznia – zaangażowanie na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu oraz aktywność sportowa lub artystyczna (10 punktów)
 • predyspozycje do kształcenia myślenia krytycznego, analitycznego i naukowego – analiza  zadania problemowego (10 punktów)
PUNKTY DODATKOWE – KONKURSY (+10 punktów)

Kandydaci, którzy uzyskali tytuł LAUREATA konkursu przedmiotowego z przedmiotu profilowego lub pokrewnego z lat poprzednich, organizowanego przez Kuratorium Oświaty otrzymują dodatkowo 10 pkt.

 

 • Kandydaci przyjmowani są na podstawie listy rankingowej spośród uczniów z największą sumą punktów. Warunkiem zakwalifikowania się ucznia na listę rankingową jest uzyskanie minimum 85 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 • W sytuacji, kiedy uczeń MSP Paderewski oraz SP Klonowic nie uzyska wymaganego minimum punktów, może poprawić swój wynik z egzaminu pisemnego z języka angielskiego podczas sesji egzaminacyjnej dla pozostałych kandydatów do szkoły zaplanowanej na dzień 6 kwietnia 2024 r.
 • W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających warunki przyjęć do MLO Paderewski przewyższy liczbę miejsc, pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje dzieciom, które mają rodzeństwo w Szkołach Paderewski.
 • W przypadku gdy rodzice ucznia przyjętego do klasy 1 nie podpiszą umowy o nauczanie dziecka, zaproponujemy przyjęcie do szkoły innym kandydatom, rozpoczynając od osób, które zdobyły największą liczbę punktów (w zależności od dostępności miejsc w określonym profilu). Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy spełnili warunki rekrutacyjne, ale nie zostali przyjęci do szkoły ze względu na brak miejsc.

UWAGA!

Ostatecznym warunkiem przyjęcia uczniów spełniających powyższe kryteria jest uzyskanie z egzaminu ósmoklasisty następujących wyników: 

 • co najmniej 70% z języka polskiego i matematyki oraz 
 • co najmniej 90% z języka obcego.
SESJA REKRUTACYJNA

PISEMNY EGZAMIN WSTĘPNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – tryb stacjonarny

uczniowie MSP Paderewski14 lutego 2024 r. (środa), godz. 9:50, podczas lekcji języka angielskiego. 

uczniowie SP Klonowic –  do ustalenia, po lekcjach, w szkole SP Klonowic

 

ROZMOWA REKRUTACYJNA – tryb zdalny

17 lutego 2024 r. (sobota), od godz. 9:00, przeprowadzana zdalnie (zasady przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych – zapoznaj się!)

 

WYNIKI SESJI REKRUTACYJNEJ

Informacje o wyniku postępowania rekrutacyjnego zostaną podane w indywidualnych wiadomościach przesyłanych drogą elektroniczną 23 lutego 2024 r. po godz. 15.00.

WAŻNE TERMINY

Najważniejsze terminy procedury rekrutacyjnej dla kandydatów do 1 klas na rok szkolny 2024/2025:

19 stycznia 2024 r. Mini Dzień Otwarty
31 stycznia 2024 r. zakończenie przyjmowania zgłoszeń, wypełnienie listu motywacyjnego online, termin wpłaty opłaty egzaminacyjnej
14 lutego 2024 r., godz. 9.50 uczniowie MSP Paderewski: pisemny egzamin z języka angielskiego
14 lutego 2024 r., godz. 9.45 uczniowie SP Klonowic: pisemny egzamin z języka angielskiego
17 lutego 2024 r., od godz. 9.00 przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych (online)
23 lutego 2024 r., po godz. 15.00 przesłane drogą mailową informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego
do 7 marca 2024 r. podpisanie umów na nauczanie dziecka
16 marca 2024 r., godz. 10.00-13.00 Dzień Otwarty Liceum Paderewski
6 kwietnia 2024 r. pisemny egzamin z języka angielskiego i/lub rozmowa rekrutacyjna (dla kandydatów, którzy nie spełnili warunku wymaganej liczby punktów w sesji lutowej)
10 czerwca 2024 r., godz. 17.30 spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów przyjętych do klas 1 Liceum Paderewski na rok szkolny 2024/2025
do 24 czerwca 2024 r.

obowiązkowe złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • 2 podpisane zdjęcia do legitymacji szkolnej o wymiarach 30×42 mm.
3 lipca 2024 r.

uczniowie MSP Paderewski: sekretariat MSP Paderewski przekazuje do sekretariatu MLO Paderewski zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty i karty zdrowia.

do 5 lipca 2024 r.

uczniowie SP Klonowic: złożenie w sekretariacie MLO Paderewski zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty i karty zdrowia.

OPŁATY

Opłaty dotyczące rekrutacji 2024/2025 oraz nauczania w latach 2024-2028

klasa dwujęzyczna - program polski
klasa dwujęzyczna - program polski
 • opłata egzaminacyjna: 500 zł płatna do dnia 31 stycznia 2024 r.

Uczniowie SP Klonowic dokonują wpłaty opłaty egzaminacyjnej na konto: PKO BP II Oddział w Lublinie 38 1020 3150 0000 3202 0058 0431, tytuł przelewu „imię i nazwisko kandydata – opłata egzaminacyjna”.

Uczniowie MSP Paderewski dokonują wpłaty opłaty egzaminacyjnej na swoje dotychczasowe indywidualne konta bankowe, tytułem wpłaty: „opłata egzaminacyjna liceum”.

 • opłata rekrutacyjna: 200 zł – płatna po podpisaniu umowy
 • miesięczne czesne: 1300 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)

Wpłaty dotyczące opłaty rekrutacyjnej i czesnego rodzice dokonują na nowe, indywidualne konta bankowe wskazane w umowie na nauczanie dziecka.

klasa międzynarodowa - program IB
klasa międzynarodowa - program IB
 • opłata egzaminacyjna: 500 zł płatna do dnia 31 stycznia 2024 r.

Uczniowie SP Klonowic dokonują wpłaty opłaty egzaminacyjnej na konto: PKO BP II Oddział w Lublinie 38 1020 3150 0000 3202 0058 0431, tytuł przelewu „imię i nazwisko kandydata – opłata egzaminacyjna”.

Uczniowie MSP Paderewski dokonują wpłaty opłaty egzaminacyjnej na swoje dotychczasowe indywidualne konta bankowe, tytułem wpłaty: „opłata egzaminacyjna liceum”.

 • opłata rekrutacyjna: 200 zł – płatna po podpisaniu umowy
 • miesięczne czesne: 1800 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • coroczna opłata IB MYP: 1000 zł (wrzesień 2024, 2025), coroczna opłata IB DP: 1000 zł (wrzesień 2026, 2027)
 • jednorazowa opłata egzaminacyjna IB MYP e-Assessment: 1000 zł (październik 2025),
 • opłata za maturę międzynarodową: 5000 zł (listopad 2027)

Wpłaty dotyczące opłaty rekrutacyjnej i czesnego rodzice dokonują na nowe, indywidualne konta bankowe wskazane w umowie na nauczanie dziecka.


Uczniowie Liceum Paderewski mogą uzyskać stypendia za wysokie wyniki w nauce, a także za wyniki olimpijskie.  Szczegóły w Regulaminie stypendiów.

Wróć do góry

Współpraca: