Zasady przyjęć dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej – I nabór


ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS 1 NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zgłoszenie kandydata Zasady przyznawania punktów Sesja rekrutacyjna Ważne terminy Opłaty 


ZGŁOSZENIE KANDYDATA
 1. Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata online.
 2. Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata należy wypełnić online list motywacyjny
 3. Należy przesłać skan/zdjęcie zaświadczenia o wynikach uzyskanych na koniec 1 półrocza 8 klasy na adres mailowy: rekrutacja.liceum@paderewski.lublin.pl

Termin wypełniania formularzy online: do dnia 2 kwietnia 2024 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie sumy punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z tabelą poniżej.

OCENY NA KONIEC I PÓŁROCZA 8 KLASY (max 60 punktów)

Przelicznik punktów za oceny uzyskane na koniec I półrocza 8 klasy z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski.

Przelicznik na punkty:

 • ocena celująca = 10 punktów
 • ocena bardzo dobra = 8 punktów
 • ocena dobra = 6 punktów
 • ocena dostateczna = 4 punkty

oraz dodatkowo za przedmioty w następujących profilach:

 • profil medyczny: biologia i chemia,
 • profil politechniczny: fizyka i chemia,
 • profil biznesowy: geografia i historia,
 • profil humanistyczny: historia i II język obcy (program międzynarodowy IB MYP), geografia i II język obcy (program polski dwujęzyczny)

Przelicznik na punkty:

 • ocena celująca = 15 punktów
 • ocena bardzo dobra = 13 punktów
 • ocena dobra = 10 punktów
 • ocena dostateczna = 8 punktów

Oceny półroczne ze wskazanych wyżej przedmiotów przeliczane są na punkty i sumowane, pod warunkiem uzyskania ocen co najmniej dostatecznych.

EGZAMIN WSTĘPNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (max 40 punktów)

Do części pisemnej egzaminu z języka angielskiego (maksymalnie 30 pkt.) przystępują wszyscy kandydaci z wyjątkiem laureatów konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty.

 • Kandydaci zdają egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie B1+.
 • Laureaci olimpiady języka angielskiego: 100% = 30 punktów.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów z egzaminu pisemnego z języka angielskiego.  Jeśli kandydat otrzyma 15-30 punktów z tego egzaminu, uzyskane punkty są wliczane do sumy punktów rekrutacyjnych. Jeśli kandydat otrzyma 0-14 punktów z tego egzaminu, uzyskuje 0 punktów rekrutacyjnych.

Część ustna (maksymalnie 10 pkt.) przeprowadzana podczas rozmowy rekrutacyjnej, podczas której  oceniany jest język angielski w kontekście poprawności gramatycznej, płynności wypowiedzi, zakresu słownictwa oraz wymowy.

ROZMOWA REKRUTACYJNA (max 20 punktów)

Rozmowa rekrutacyjna, która będzie przeprowadzana w języku angielskim, jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów.

Kryteria oceny:

 • działalność pozaszkolna ucznia – zaangażowanie na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu oraz aktywność sportowa lub artystyczna (10 punktów)
 • predyspozycje do kształcenia myślenia krytycznego, analitycznego i naukowego – analiza  zadania problemowego (10 punktów)
PUNKTY DODATKOWE – KONKURSY (+10 punktów)

Kandydaci, którzy uzyskali tytuł LAUREATA konkursu przedmiotowego z przedmiotu profilowego lub pokrewnego z lat poprzednich, organizowanego przez Kuratorium Oświaty otrzymują dodatkowo 10 pkt.

 

 • Kandydaci przyjmowani są na podstawie listy rankingowej spośród uczniów z największą sumą punktów. Warunkiem zakwalifikowania się ucznia na listę rankingową jest uzyskanie minimum 85 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 • W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających warunki przyjęć do MLO Paderewski przewyższy liczbę miejsc, pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje dzieciom, które mają rodzeństwo w Szkołach Paderewski.
 • W przypadku gdy rodzice ucznia przyjętego do klasy 1 nie podpiszą umowy o nauczanie dziecka, zaproponujemy przyjęcie do szkoły innym kandydatom, rozpoczynając od osób, które zdobyły największą liczbę punktów (w zależności od dostępności miejsc w określonym profilu). Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy spełnili warunki rekrutacyjne, ale nie zostali przyjęci do szkoły ze względu na brak miejsc.

UWAGA!

Ostatecznym warunkiem przyjęcia uczniów spełniających powyższe kryteria jest uzyskanie z egzaminu ósmoklasisty następujących wyników: 

 • co najmniej 70% z języka polskiego i matematyki oraz 
 • co najmniej 90% z języka obcego.
SESJA REKRUTACYJNA

PISEMNY EGZAMIN WSTĘPNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – tryb zdalny

6 kwietnia 2024 r. (sobota), godz. 8:00 (zasady przeprowadzania egzaminu pisemnego – zapoznaj się!)

 

ROZMOWA REKRUTACYJNA – tryb zdalny

6 kwietnia 2024 r. (sobota), od godz. 9:00 (zasady przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych – zapoznaj się!)

 

WYNIKI SESJI REKRUTACYJNEJ

Informacje o wyniku postępowania rekrutacyjnego zostaną podane w indywidualnych wiadomościach przesyłanych drogą elektroniczną 12 kwietnia 2024 r. po godz. 16.00.

WAŻNE TERMINY

Najważniejsze terminy procedury rekrutacyjnej dla kandydatów do 1 klas na rok szkolny 2024/2025:

16 marca 2024 r. Dzień Otwarty Liceum Paderewski
2 kwietnia 2024 r. zakończenie przyjmowania zgłoszeń, wypełnienie listu motywacyjnego online, termin wpłaty opłaty egzaminacyjnej
6 kwietnia 2024 r., godz. 8:00 pisemny egzamin z języka angielskiego (online)
6 kwietnia 2024 r., od godz. 9:00 przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych (online)
12 kwietnia 2024 r., po godz. 16.00 przesłane drogą mailową informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego
do 22 kwietnia 2024 r. podpisanie umów na nauczanie dziecka
10 czerwca 2024 r., godz. 17.30 spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów przyjętych do klas 1 Liceum Paderewski na rok szkolny 2024/2025
do 5 lipca 2024 r.

obowiązkowe złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 2 podpisane zdjęcia do legitymacji szkolnej o wymiarach 30×42 mm,
 • karty zdrowia.
OPŁATY

Opłaty dotyczące rekrutacji 2024/2025 oraz nauczania w latach 2024-2028

klasa dwujęzyczna - program polski
klasa dwujęzyczna - program polski
 • opłata egzaminacyjna: 600 zł płatna do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Rodzice dokonują wpłaty opłaty egzaminacyjnej na konto: PKO BP II Oddział w Lublinie 38 1020 3150 0000 3202 0058 0431, tytuł przelewu „imię i nazwisko kandydata – opłata egzaminacyjna”.

 • opłata rekrutacyjna: 800 zł – płatna po podpisaniu umowy
 • miesięczne czesne: 1300 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)

Wpłaty dotyczące opłaty rekrutacyjnej i czesnego rodzice dokonują na indywidualne konto bankowe wskazane w umowie na nauczanie dziecka.

klasa międzynarodowa - program IB
klasa międzynarodowa - program IB
 • opłata egzaminacyjna: 600 zł płatna do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Rodzice dokonują wpłaty opłaty egzaminacyjnej na konto: PKO BP II Oddział w Lublinie 38 1020 3150 0000 3202 0058 0431, tytuł przelewu „imię i nazwisko kandydata – opłata egzaminacyjna”.

 • opłata rekrutacyjna: 800 zł – płatna po podpisaniu umowy
 • miesięczne czesne: 1800 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • coroczna opłata IB MYP: 1000 zł (wrzesień 2024, 2025), coroczna opłata IB DP: 1000 zł (wrzesień 2026, 2027)
 • jednorazowa opłata egzaminacyjna IB MYP e-Assessment: 1000 zł (październik 2025),
 • opłata za maturę międzynarodową: 5000 zł (listopad 2027)

Wpłaty dotyczące opłaty rekrutacyjnej i czesnego rodzice dokonują na indywidualne konto bankowe wskazane w umowie na nauczanie dziecka.

 

Uczniowie Liceum Paderewski mogą uzyskać stypendia za wysokie wyniki w nauce, a także za wyniki olimpijskie.  Dla uczniów rozpoczynających naukę w Paderewskim w roku szkolnym 2024/2025 oferujemy również Szkolny Program Wsparcia Uczniów Uzdolnionych Naukowo „Udany start w przyszłość”. Szczegóły w zakładce Stypendia i bonifikaty.

Wróć do góry

Współpraca: