ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY PADEREWSKI

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – klasy 7

UWAGA: Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie internetowej KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

 

I termin naboru (złożenie kwestionariusza kandydata do 16 lutego 2018 r.)

 1. Uczniowie klas 6 Szkoły Podstawowej Paderewski są przyjmowani w pierwszej kolejności, bez egzaminów wstępnych.
 2. W drugiej kolejności, w miarę wolnych miejsc są przyjmowani uczniowiez pozostałych szkół podstawowych na podstawie wyników z I semestru 6 klasy szkoły podstawowej.

      Bez egzaminów wstępnych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • uzyskali na I semestr 6 klasy szkoły podstawowej średnią ocen co najmniej 4,4 z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, przyroda, historia, (ocena celująca z języka angielskiego oraz ocena co najmniej dobra z pozostałych przedmiotów)
 • lub
 • zostali laureatami konkursu przedmiotowego (z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody lub historii) objętego patronatem Kuratorium Oświaty.
 1. W trzeciej kolejności przyjmowani są uczniowie na podstawie egzaminów wstępnych – z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (ZAGADNIENIA), wymagane co najmniej 75% z każdego z egzaminów.

Wymagania dotyczące II języka obcego:

 • kontynuacja języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego.

Egzaminy wstępne:

 • język polski – 23 lutego 2018 r., godz. 16:00,
 • matematyka – 24 lutego 2018 r., godz. 10:00,
 • język angielski – 24 lutego 2018 r., godz.11:30.

 

II termin naboru (złożenie kwestionariusza kandydata do 31 marca 2018 r.)

 1. Uczniowiezostają przyjęci tylko w przypadku, gdy po I terminie naboru pozostaną jeszcze wolne miejsca.
 2. Uczniowie klas 6 Szkoły Podstawowej Paderewski przyjmowani są na zasadach ogólnych.
 3. Uczniowiezostają przyjęci w miarę wolnych miejsc na podstawie:
 • wyników z I semestru 6 klasy szkoły podstawowej – w pierwszej kolejności (zasady j.w.),
 • egzaminów wstępnych z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (ZAGADNIENIA), wymagane co najmniej 75% z każdego z egzaminów – w drugiej kolejności (zasady j.w.)

Egzaminy wstępne:

 • język polski – 6 kwietnia 2018 r., godz. 16:00,
 • matematyka – 7 kwietnia 2018 r., godz. 10:00,
 • język angielski– 7 kwietnia 2018 r., godz.12:00

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • w przypadku kandydatów spełniających kryteria przyjęć bez egzaminów – średnia ocen z I semestru 6 klasy,
 • w przypadku kandydatów zdających egzaminy wstępne – wyniki tych egzaminów,

DOKUMENTY

Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata on-line należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum i Liceum Paderewski  zaświadczenie o ocenach uzyskanych na I semestr klasy 6 szkoły podstawowej (zaraz po zakończeniu I semestru).

 Kandydaci przyjęci do szkoły składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły w terminie nie późniejszym niż  28 czerwca 2018 r. do godz. 12:00:

 • oryginał świadectwa ukończenia klasy 6,
 • zaświadczenie o tytule laureata konkursów przedmiotowych, certyfikaty językowe, opinie o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada),
 • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
 • kartę zdrowia i kopię karty szczepień.

OPŁATY I CZESNE

 • opłata rekrutacyjna (do 7 dni od dnia podpisania umowy).
 • miesięczne czesne (do 10 dnia każdego miesiąca przez 24 miesiące)
 • coroczna opłata MYP (wrzesień 2018, wrzesień 2019)

Wszystkie opłaty zostaną podane do wiadomości do dnia 15 grudnia 2017 r.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas 7 z dyrektorem szkoły odbędzie się 18 czerwca 2018 o godz. 18:00 w auli szkoły.

 W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

Nasze certyfikaty: