ZASADY PRZYJĘĆ

do 1 klas Liceum Paderewski 

rok szkolny 2021/2022

II termin naboru

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
 1. Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata online do dnia 22 czerwca 2021 r.
 2. Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata należy wypełnić list motywacyjny – formularz online do dnia 23 czerwca 2021 r.
 3. Na adres mailowy: a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl należy przesłać (do dnia 4 lipca 2021) następujące dokumenty (skan/zdjęcie):
 • zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • aktualna opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – jeżeli kandydat posiada taką opinię.
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z tabelą poniżej.

Warunkiem przyjęcia kandydata do 1 klasy w Liceum Paderewski jest uzyskanie minimum:

 • 90 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy dwujęzycznej w programie polskim,
 • 95 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy międzynarodowej w programie IB.

W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunek min. 95 punktów z procesu rekrutacji przekracza liczbę miejsc w klasach, o przyjęciu decyduje wynik rozmowy rekrutacyjnej.

Kandydaci zostaną przyjęci do Liceum Paderewski tylko w przypadku, gdy po I terminie naboru pozostaną jeszcze wolne miejsca w klasach, do których ubiegają się o przyjęcie.

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – język polski, matematyka

Wynik egzaminu z zakresu:

1) języka polskiego

2) matematyki

Wynik procentowy z egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu (język polski i matematyka) jest przeliczany na punkty rekrutacyjne wg skali poniżej:

 • wynik części egzaminu: 96-100% = 30 punktów
 • wynik części egzaminu: 86-95% = 28 punktów
 • wynik części egzaminu: 76-85% = 26 punktów
 • wynik części egzaminu: 66-75% = 23 punkty
 • wynik części egzaminu: 56-65% = 21 punktów
 • wynik części egzaminu: 46-55% = 19 punktów
 • wynik części egzaminu: 40-45% = 17 punktów
suma
max. 60 punktów
WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – język angielski
Wynik egzaminu przeliczany jest według skali poniżej.

 • laureat olimpiady języka angielskiego lub wynik części egzaminu 96-100% = 30 punktów
 • wynik części egzaminu: 86-95% = 25 punktów
 • wynik części egzaminu: 76-85% = 22,5 punktów
 • wynik części egzaminu: 66-75% = 20 punktów
 • wynik części egzaminu: 56-65% = 15 punktów
max. 30 punktów
ROZMOWA REKRUTACYJNA

Rozmowa rekrutacyjna, która będzie przeprowadzana w języku angielskim jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów. 

Kryteria oceny:

 • postawa wobec nauki – systematyczność, rzetelność wykonywania obowiązków, motywacja do nauki i własnego rozwoju (10 punktów),
 • działalność pozaszkolna ucznia – zaangażowanie na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu oraz aktywność sportowa lub artystyczna (10 punktów),
 • predyspozycje do kształcenia myślenia krytycznego, analitycznego i naukowego – zadanie problemowe (10 punktów).
max. 30 punktów
maksymalna liczba punktów
max. 120 punktów
ROZMOWA REKRUTACYJNA

ROZMOWA REKRUTACYJNA

29 czerwca 2021 r. (wtorek), od godz. 9:00

Zasady przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych – zapoznaj się!

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w formie zdalnej, poprzez videokonferencję.

DODATKOWE INFORMACJE
 • W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z  koordynatorem ds. przyjęć – Anną Wojciechowską – KONTAKT
Nasze certyfikaty: