ZASADY PRZYJĘĆ

do 1 klas Liceum Paderewski dla kandydatów

z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski 

rok szkolny 2021/2022

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
 1. Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie krótkiego kwestionariusza kandydata online do dnia 31 stycznia 2021 r.
 2. Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata należy wypełnić list motywacyjny – formularz online do dnia 31 stycznia 2021 r.
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z tabelą poniżej.

OCENY NA KONIEC I PÓŁROCZA 8 KLASY

Przelicznik punktów za oceny uzyskane na koniec I półrocza 8 klasy z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka. Oceny semestralne ze wskazanych przedmiotów przeliczane są na punkty.

 • ocena celująca = 6 punktów
 • ocena bardzo dobra = 5 punktów
 • ocena dobra = 4 punktów
 • ocena dostateczna = 3 punkty
 • ocena dopuszczająca = 0 punktów
max. 60 punktów
EGZAMIN WSTĘPNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Do egzaminu przystępują wszyscy kandydaci z wyjątkiem:
 • laureatów konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty,
 • uczniów, którzy otrzymali oceną co najmniej bardzo dobrą za koniec półrocza 8 klasy.
Kandydaci zdają egzamin z języka angielskiego na poziomie B1. Ocena z języka angielskiego na koniec 1 półrocza 8 klasy stanowi równowartość oceny z egzaminu.
 • laureat olimpiady języka angielskiego = 30 punktów
 • wynik egzaminu: 95-100% = ocena 6
 • wynik egzaminu: 90-94% = ocena 5
 • wynik egzaminu: 80-89% = ocena 4,5
 • wynik egzaminu: 75-79% = ocena 4
 • wynik egzaminu: 65-74% = ocena 3,5
 • wynik egzaminu: 60-64% = ocena 3
 • wynik egzaminu: 55-59% = ocena 2,5
 • wynik egzaminu: 50-54% = ocena 2

ocena z egzaminu x 5 punktów

max. 30 punktów
ROZMOWA REKRUTACYJNA

Rozmowa rekrutacyjna, która będzie przeprowadzana w języku angielskim jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów.

Kryteria oceny:

 • postawa wobec nauki – systematyczność, rzetelność wykonywania obowiązków, motywacja do nauki i własnego rozwoju (10 punktów),
 • działalność pozaszkolna ucznia – zaangażowanie na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu oraz aktywność sportowa lub artystyczna (10 punktów),
 • predyspozycje do kształcenia myślenia krytycznego, analitycznego i naukowego – zadanie problemowe (10 punktów).
max. 30 punktów
maksymalna liczba punktów
max. 120 punktów

Warunkiem przyjęcia kandydata z MSP Paderewski do 1 klasy w Liceum Paderewski jest uzyskanie minimum:

 • 85 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy dwujęzycznej w programie polskim,
 • 90 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy międzynarodowej w programie IB.

Uczniowie MSP Paderewski spełniający ten warunek przyjmowani są w pierwszej kolejności. W sytuacji, kiedy kandydat nie uzyska wymaganego minimum punktów, może poprawić swój wynik z egzaminu z języka angielskiego podczas sesji egzaminacyjnej dla pozostałych kandydatów do szkoły, zaplanowanej na dzień 10 kwietnia 2021 r.

EGZAMINY WSTĘPNE

PISEMNY EGZAMIN WSTĘPNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

25 lutego 2021 r. (czwartek), godz. 9:00, podczas lekcji języka angielskiego

ROZMOWA REKRUTACYJNA

27 lutego 2021 r. (sobota), od godz. 9:00

Zasady przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych – zapoznaj się!

Pisemny egzamin wstępny z języka angielskiego oraz rozmowy rekrutacyjne odbędą się w formie zdalnej, poprzez videokonferencję.

 

WYNIKI SESJI REKRUTACYJNEJ

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane w indywidualnych wiadomościach przesyłanych drogą elektroniczną w dniu 12 marca 2021 r. po godz. 16.00.

DODATKOWE INFORMACJE
 • Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się 20 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 13:00.
 • Spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas I z dyrektorem liceum odbędzie się 21 czerwca 2021 o godz. 17:00.
 • W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z  koordynatorem ds. przyjęć – Anną Wojciechowską – KONTAKT
Nasze certyfikaty: