Erasmus+


Od 2014 roku Paderewski realizuje projekty Erasmus+. Relacje z wydarzeń znajdują się w zakładce Aktualności:

Erasmus+


 Akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 

 

2020-2022 | Projekt “Paderewski + : Szkolenia Kadry Liceum 2020-2022

Czytaj więcej o projekcie
We wrześniu 2020 r. otrzymaliśmy informację o zatwierdzeniu do realizacji naszego projektu dot. mobilności kadry edukacji szkolnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt Paderewski+ przewiduje wzbogacenie, usprawnienie i ugruntowanie istniejących rozwiązań metodycznych i strategicznych w szkole ukierunkowanej na międzynarodowość, postawy obywatelskie, kompetencje cyfrowe oraz kompetencje przyszłości.

Poprzez udział kadry w szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych w szkołach międzynarodowych (tzw. job shadowing), wiedza, umiejętności i kompetencje, które będziemy rozwijać, przełożą się na:

1. rozwój postaw i umiejętności uczniów pod kątem przygotowania do zawodów przyszłości, uwzględniając kompetencje przyszłości (krytyczne myślenie, rozwiązywanie złożonych problemów, poszukiwanie przyczyn, istoty problemów i tworzenie idei, myślenie analityczne i innowacyjność) ale i rozwijanie inteligencji emocjonalnej, wspieranie aktywnego uczenia się i strategii uczenia się w oparciu kreatywność, oryginalność i inicjatywę;

2. rozwój umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych metod nauczania z uwzględnieniem TIK, metod rozwijających krytyczne i kreatywne myślenie, refleksji (jako kluczowego elementu lekcji), sprawczości uczniów oraz samodzielności i odpowiedzialności za proces uczenia się, (szczególnie w aspekcie udzielanej przez nauczycieli i wykorzystywanej przez uczniów informacji zwrotnej służącej uczeniu się);

3. ukierunkowanie nauczania i oceniania w programach IB MYP oraz IB DP na umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia oraz refleksji, umiejętności badawczych, interpersonalnych, komunikacyjnych i organizacyjnych (jako sedno metodyki IBO);

4. wzbogacenie warsztatu zarządzania szkołą, w tym rozwój programu coachingowego dla stałej i nowej kadry szkoły;

5. możliwość ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniającego potrzeby kadry, w tym podnoszenie kompetencji metodycznych, językowych oraz wymiany dobrych praktyk z bardziej doświadczonymi w edukacji międzynarodowej szkołami.
W szkoleniach metodycznych oraz dot. umiejętności zarządzania, w warsztatach TIK i wizytach studyjnych umożliwiających obserwację konkretnych obszarów pracy szkół realizujących programy IB MYP oraz IB DP, weźmie udział ponad 20 nauczycieli liceum o różnorodnym doświadczeniu, w tym kadra zarządzająca szkołą.
Wszystkie rezultaty projektu będą promowane i rozpowszechniane poprzez szkoleniowe rady pedagogiczne dla nauczycieli naszej szkoły, warsztaty i prelekcje na konferencjach dla nauczycieli, informacje na stronie internetowej szkoły i Facebooku. Siostrzana szkoła podstawowa (Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie) pozyskała środki na szkolenia i wizyty studyjne w r. szk. 2019/2020.

2016-2018 | Projekt “Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Lublinie”

Czytaj więcej o projekcie
W styczniu 2016 roku Prywatne Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego rozpoczęło realizację 2-letniego projektu „Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Lublinie”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój (POW ER). W ramach projektu 16 nauczycieli gimnazjum podnosiło swoje umiejętności (w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi) oraz kompetencje językowe i metodyczne dzięki szkoleniom i warsztatom w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Estonii, Finlandii i Szwecji. 

2014-2016 | Projekt „Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Lublinie”

Czytaj więcej o projekcie
Nasz pierwszy projekt z przeznaczeniem dla podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia umiejętności i poszerzenia kompetencji nauczycieli. Projekt pt. „Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Lublinie”, skupiał się na rozwoju kompetencji technologicznych i językowych kadry Liceum Paderewski oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych dzięki wizytom studyjnym w szkołach międzynarodowych. 

 Akcja KA229 Partnerstwa Współpracy Szkół w sektorze Edukacja Szkolna” 

 

2020-2023 | Projekt “Transdigital Education – Developing Key Competences through Holistic Learning and Teaching in the Digital Age” 

Czytaj więcej o projekcie
Zaplanowany na 3 lata, we współpracy ze szkołami partnerskimi z Danii, Szwecji, Litwy, Hiszpanii i Niemiec, projekt Erasmus+ dla młodzieży licealnej zakłada krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z narzędzi i technologii cyfrowych celem rozwoju zarówno kompetencji cyfrowych (informacyjnych/ medialnych, informatycznych oraz funkcjonalnych) jak i poznawczych (skuteczne uczenie się, otwartość, ciekawość świata, odkrywcze spojrzenie, krytyczne myślenie), afektywnych (świadomość postaw, emocji, uczuć) oraz społecznych (interpersonalnych).
Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnych metod uczenia się i nauczania z wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych w oparciu o przekonanie, że rozsądne, przemyślane i odpowiedzialne korzystanie z nich w procesie nauki (w połączeniu z holistycznym podejściem do rozwoju i umiejętności łączenia wiedzy z różnych dziedzin), przygotuje uczniów do zawodów przyszłości oraz wprowadzi na ścieżkę ‘uczenia się przez całe życie’. 

2019-2021 | Projekt “Destination: Happiness!” 

Czytaj więcej o projekcie
To nasz autorski projekt, do którego zaprosiliśmy przyjaciół z poprzednich projektów: szkołę w Uherským Brodzie (Czechy), Jonavie (Litwa), Bukareszcie (Rumunia) i Kavali (Grecja).
Projekt pozwala uczestnikom zgłębiać pojęcie szczęścia jako motywu obecnego w różnych dziedzinach życia i nauki oraz przyświecającego różnym środkom wyrazu, twórczości, badaniom. Holistycznemu podejściu do tematu szczęścia, w tym kreatywnej pracy i twórczemu działaniu uczniów, towarzyszy eksplorowanie czynników, które zaburzają szczęściu, dobrostanowi i samorozwojowi (np. stres, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, ludzka ingerencja w środowisko naturalne, odcinanie się od natury). Uczestnicy zdobędą również wiedzę i umiejętności, które pozwolą im stać się świadomymi i aktywnymi obywatelami, działaczami na rzecz środowiska i orędownikami szeroko-rozumianego szczęścia oraz spełnienia, zdrowych relacji ze sobą, innymi oraz naturą.
Projekt pozwala na rozwijanie umiejętności badawczych, krytycznego myślenia, komunikacji, współpracy i zarządzania (czasem oraz naszymi zadaniami). Rozwija motywację, pozytywne nastawienie i odpowiedzialność a zatem przysposabia do wyników w nauce na szczeblu szkolnym i akademickim oraz wprowadza w kompetencje i zawody przyszłości.

2017-2019 | Projekt “On air together!” (Liceum Paderewski – I miejsce w Polsce)

Czytaj więcej o projekcie
Rok 2017 r. to ogólnopolski sukces Międzynarodowych Szkół Paderewski w Lublinie. Otrzymaliśmy dofinasowanie na realizację 2 projektów dla młodzieży naszych szkół. Liceum Paderewski zajęło pierwsze miejsce w Polsce na szkolny projekt edukacyjny w ramach dotacji unijnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Projekt “On air together!” zakładał stworzenie międzynarodowego radia internetowego. Naszymi partnerami w tym projekcie byli uczniowie ze szkół w Czechach, Rumunii, Grecji i Chorwacji.

Strona internetowa projektu: onairtogether.eu

Relacja: Kick-off projektu “On air together”- listopad 2017

Przeczytaj na blogu Edukacja i Inspiracje: Jak radiowy projekt Erasmus+ “On air together” wspiera naukę j. angielskiego:

2017-2019 | Projekt “Let’s learn! Let’s play!” (Liceum Paderewski – III miejsce w Polsce) 

Czytaj więcej o projekcie
W tej samej rundzie selekcyjnej, trzecie miejsce w Polsce zajął projekt gimnazjalny “Let’s learn! Let’s play!”, zakładający stworzenie przez uczniów gier i projektów przedmiotowych oraz międzyprzedmiotowych. Partnerami Gimnazjum Paderewski były szkoły z Hiszpanii, Słowenii i Turcji. Działania w tym projekcie obejmowały stworzenie gier planszowych i miejskich z wykorzystaniem technik komputerowych. 

2015-2018 | Projekt “Transforming Europe: WWI and Its Consequences 1918 – 2018” 

Czytaj więcej o projekcie
W roku 2015 Paderewski rozpoczął realizację kolejnego projektu przeznaczonego dla uczniów Liceum: ”Transforming Europe: WWI and Its Consequences 1918 – 2018”. Projekt był realizowany z 4 szkołami międzynarodowymi IB DP: Goetheschule w Essen w Niemczech, Ikast-Brande Gymnasium w Danii, Rotterdam International Secondary School w Holandii oraz Prva gimnazija Varaždin w Chorwacji. Pozwolił dostrzec uczestnikom jak wydarzenia z 1918 roku rezonują po czasy współczesne i nieustannie wpływają na wiele decyzji o charakterze politycznym, społecznym i kulturowym- na arenie Europy i świata.

Strona internetowa projektu: TRANS-EU WWW Fanpage na facebooku.

Relacja: Essen 2018, Chorwacja 2017

2015-2017 | Projekt “LEEN-TEEN”

Czytaj więcej o projekcie
Nasz pierwszy projekt Erasmus+ dla młodzieży w ramach akcji KA229 „Learn to Enterprise. Improving Entrepreneurial and Linguistic Competences Through Non-formal Education” (w skrócie LEEN-TEEN), przeznaczony był dla uczniów liceum i skupiał się na rozwoju zdolności organizacyjnych, zarządzania i przedsiębiorczości. Uczniowie mieli za zadanie zaplanować, zorganizować i poddać ewaluacji wiele wydarzeń, eventów, happeningów i przedsięwzięć o charakterze wolontaryjnym, kulturowym i biznesowym. 

Koordynatorka projektów Erasmus+

Milena Kliszczyńska (m.kliszczynska@paderewski.lublin.pl)

Współpraca: