Liceum Paderewski – historia szkoły

Twórcy szkoły  Charakter szkoły  Program IB  Rozwój i rozbudowa 


Twórcy szkoły

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie (obecnie Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski) powstało w 1993 r. z inicjatywy Adama Kalbarczyka, ówczesnego nauczyciela języka polskiego w IX LO im. M. Kopernika w Lublinie i asystenta w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, absolwenta lubelskiej polonistyki i filozofii.

Adam Kalbarczyk był także twórcą autorskich założeń programowych szkoły. Obejmowały one m.in. koncepcję „szkoły przyjaciół” – opartej na przyjaznych relacjach wśród kadry szkolnej, ale także między nauczycielami a uczniami; „szkoły myślenia” – służącej rozwijaniu wśród uczniów umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia; „szkoły akademickiej” – angażującej pracowników uniwersytetów do nauczania na poziomie licealnym.

Do grona twórców liceum zaliczają się także wspólnicy tworzący pierwszy organ prowadzący szkołę – spółkę cywilną „Akademos” – Janusz Kalbarczyk i Paweł Nowak. Nazwa spółki nawiązywała do dziedziny akademickiej jej pomysłodawcy – Adama Kalbarczyka i oznaczała miejsce w Atenach, w którym mieściła się Akademia Platona.

 

Budynek przy ul. Radziwiłłowskiej 5, (widok obecny)

Patrona szkoły wspólnicy wybrali ze względu na jego życiorys i osobowość – Polaka, który zrobił międzynarodową karierę; artysty, który łączył wrażliwość z pracą; człowieka, który twórczość artystyczną wykorzystywał w działaniach na rzecz narodowej i ogólnoludzkiej wspólnoty.

Janusz Kalbarczyk, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, formalnie – pierwszy dyrektor szkoły (za sprawy edukacyjne odpowiadał od początku istnienia szkoły Adam Kalbarczyk), pozyskał dla niej pierwszy budynek – byłą siedzibę studium nauki języków obcych UMCS w oficynie przy ul. Radziwiłłowskiej 5 w Lublinie.

Paweł Nowak, wówczas asystent w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, wraz ze swym bratem Piotrem, odpowiadał za sprawy finansowe spółki oraz kierował utworzeniem filii szkoły w Łęcznej. Filia ta powstała w 1994 r. i działała do roku 2000 w budynku oddziału PKO BP w Łęcznej. Pierwszym dyrektorem oddziału był Henryk Korba.

 

Pierwsze grono nauczycielskie liceum tworzyła grupa przyjaciół – absolwentów różnych kierunków UMCS, połączonych wspólną pasją nauczycielską. Należeli do niej m.in. (oprócz Adama Kalbarczyka – nauczyciela filozofii i Pawła Nowaka – nauczyciela nauki o języku): Robert Kamiński – historyk, Mariusz Niedźwiedź – biolog, Mirosław Ryszkiewicz – polonista, Tomasz Stachyra – matematyk. Pierwszymi nauczycielami szkoły byli, niemal bez wyjątku, pracownicy lubelskich uczelni. Oprócz wyżej wymienionych z tego środowiska wywodzili się nauczyciele: j.  polskiego – Aleksandra Chomiuk i Dariusz Chemperek,  j. angielskiego – Bożena Fiuk, j. niemieckiego – Jadwiga Iwanek, fizyki – Ewa Tarnowska-Sokołow, chemii – Agnieszka Sworska, wf – Adam Fijewski i Leszek Kawecki. Spoza świata akademickiego w pierwszym składzie nauczycieli znalazły się jeszcze takie osoby jak: nauczycielka geografii – Małgorzata Grzechnik, późniejsza wieloletnia dyrektorka LO im. Królowej Jadwigi w Lublinie, Katarzyna Poynton – nauczycielka języka angielskiego, Anna Mickiewicz – nauczycielka dziennikarstwa, Krzysztof Szczeblewski – nauczyciel wf, późniejszy wieloletni wicedyrektor IX LO w Lublinie. Informatyki uczyła w pierwszych latach szkoły Renata Olszewska, późniejsza wizytatorka Lubelskiego Kuratorium Oświaty, a funkcję pierwszego psychologa szkolnego pełniła Hanna Hunik-Andruszko.


Szczególny charakter szkoły

Szkoła wyróżniała się od samego początku nastawieniem na kształcenie języka angielskiego na wysokim poziomie (nauczanego w małych grupach na zróżnicowanych poziomach zaawansowania z udziałem native speakerów), nauczaniem filozofii, szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz zatrudnieniem na pełnym etacie psychologa szkolnego. Od początku istnienia liceum konsekwentnie realizowało także założenia szkoły neutralnej światopoglądowo, oferującej dla uczniów realny wybór pomiędzy zajęciami religii i etyki oraz niewłączającej elementów religijnych w ceremoniał szkolny.

Od pierwszego roku istnienia Paderewski organizuje także dla swoich uczniów różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki, w tym zagraniczne, a tradycją stała się organizowana przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego „zielona szkoła”, służąca integracji uczniów, ich poznaniu przez nauczycieli i zapoznaniu nowych członków szkolnej społeczności z obowiązującymi w szkole zasadami.

Z inicjatywy Janusz Kalbarczyka w 1996 r. szkoła podjęła starania o autoryzację w programie dyplomowym Matury Międzynarodowej, w 1997 r. uzyskując członkostwo w pierwszej międzynarodowej organizacji edukacyjnej – stowarzyszeniu szkół UNESCO (ASP UNESCO) i włączając się tym samym aktywnie w promowanie zagadnień związanych z prawami człowieka i sama dając wzór poszanowania tych praw, w szczególności przestrzegania w szkolnej praktyce praw dziecka.

 

 

W 1999 r. liceum z powodzeniem, jako szósta szkoła w Polsce i pierwsza po prawej stronie Wisły, ukończyło okres starań o uzyskanie autoryzacji w programie dyplomowym Matury Międzynarodowej. Pierwszą koordynatorką programu była Monika Trznadel, późniejsza koordynatorka tego programu w I LO im. S. Staszica w Lublinie. W 1999 r., w wyniku reformy gimnazjalnej, przy liceum utworzono także gimnazjum, którego pierwszą dyrektorką została Halina Raś. Od razu po utworzeniu, wzorem liceum, także gimnazjum rozpoczęło starania o implementację międzynarodowego programu oferowanego przez Organizację Międzynarodowej Matury dla uczniów w wieku 11-16 lat, czyli IB MYP (Middle Years Programme – Międzynarodowy Program Gimnazjalny). W 2003 r. nasze gimnazjum uzyskało pierwszą w Polsce autoryzację w tym programie. W 2018 r. Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski uzyskała autoryzację w programie IB PYP (Primary Years Programme), dopełniając w ten sposób zestaw realizowanych w Paderewskim programów międzynarodowych IB. Od 2019 r. liceum oferuje także program nauczania dwujęzycznego, w języku polskim i angielskim, w klasach realizujących polską podstawę programową.

Od 2010 r. liceum stale współpracuje także z Graf-Anton-Guenther-Schule w Oldenburgu, corocznie realizując program uczniowskich tygodniowych spotkań tematycznych, w których biorą udział grupy uczniów z obu szkół – jesienią w Polsce, a na wiosnę w Niemczech. Po 2007 r., od czasu uruchomienia przez UE kolejnej edycji programu Comenius, później Erasmus +, liceum corocznie bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu finansowanego w ramach tych programów.

Wyróżnikiem Paderewskiego, poza międzynarodowym charakterem, jest także edukacyjna i organizacyjna innowacyjność. Już pod koniec lat 90. XX w. szkoła rozpoczęła wdrażanie operacjonalizacji nauczania – skoncentrowanego w celach edukacyjnych na uczniach, uczących się poprzez działanie, tzn. wykonujących zadania, dzięki którym zdobywają założone umiejętności.

Liceum – jako pierwsza szkoła w regionie – rozpoczęło po 2000 r. wdrażanie technologii informacyjnych w nauczaniu, w szczególności – nauczanie na wszystkich przedmiotach z użyciem laptopów/tabletów. Jako pierwsza szkoła w Lublinie wprowadziliśmy dziennik elektroniczny, początkowo służący tylko do odnotowywania ocen szkolnych.

Wśród rozwiązań organizacyjnych nowością było wprowadzenie systemu koordynatorskiego, przekazującego odpowiedzialność za poszczególne dziedziny szkolnego życia nauczycielom – koordynatorom. Z inicjatywy koordynatorki programu polskiego, Katarzyny Olejnik, byliśmy jedną z pierwszych szkół w Polsce wprowadzających zasady oceniania kształtującego. Podjęliśmy także inicjatywę opracowania zasad efektywności nauczania, odwołując się do wniosków z metaanaliz Johna Hattiego, opublikowanych w książce Widoczne uczenie się dla nauczycieli (I wyd. pol. 2013).  Na tej podstawie i w odniesieniu do koncepcji Great Teaching opracowaliśmy w 2016 r. zasady mistrzowskiego nauczania i wychowania (Great Teaching i Great Tutoring) w Paderewskim. Wiele ustaleń Hattiego potwierdziliśmy we własnej praktyce pedagogicznej jeszcze przed ukazaniem się jego publikacji – wartość uczenia się przez działanie, efektywność informacji zwrotnej, ograniczona skuteczność prac domowych czy rezygnacja z „odpytywania” pod tablicą.


Rozwój i rozbudowa szkoły

Budynek przy ul. Archidiakońskiej 6A, widok obecny

Budynek przy ul. Symfonicznej 1, widok z 1999 r.

Dzięki nowoczesności programu, przyjaznej atmosferze i profesjonalizmowi kadry nauczycielskiej szkoła już w pierwszych latach istnienia zyskała dużą popularność i już po dwóch latach funkcjonowania musiała szukać nowej, większej siedziby. Stały się nią w latach 1995-1998 dwa budynki przy ul. Archidiakońskiej 6A i 6B na Starym Mieście w Lublinie.

W związku z rosnącą liczbą kandydatów do szkoły wspólnicy „Akademosa” stanęli przed strategiczną decyzją o jej dalszym rozwoju. W wyniku tych dyskusji i w związku z decyzją o budowie siedziby szkoły skład spółki prowadzącej szkołę zmniejszył się do dwóch osób: Adama Kalbarczyka i Janusza Kalbarczyka. W 1997 r. spółka otrzymała od miasta w trybie wieczystej dzierżawy działkę przy ul. Symfonicznej 1, gdzie rozpoczęła się budowa aktualnej siedziby Paderewskiego – wówczas pierwszego w regionie, utworzonego całkowicie od podstaw, budynku szkoły niepublicznej. Jego pierwsza część została oddana do użytku w 1998 r., a część druga w 1999 r.

W 2010 r. zakończyła się budowa drugiego budynku kampusu przy ul. Symfonicznej i rozpoczęła w nim funkcjonowanie Szkoła Podstawowa im. I. J. Paderewskiego. Trzy lata później powstał przy szkołach kolejny obiekt, m.in. dzięki pozyskaniu części finasowania tej inwestycji ze środków UE – Centrum Sportu Akademos. Budynek ten mieści jedną z największych szkolnych hal sportowych w Lublinie, ścianę wspinaczkową, część SPA, małe sale sportowe, w tym salę bulderową oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. Hala posiada także widownię na ponad 300 miejsc.

W 2000 r. spółka prowadząca szkołę zyskała nowego udziałowca – Grupę Żagiel – i została przekształcona w CRH „Akademos” sp. z o.o. Stanowisko prezesa zarządu-dyrektora szkół zostało powierzone Adamowi Kalbarczykowi. Funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki objęła Iwona Wach.

Po dokapitalizowaniu organu prowadzącego powstały nowe plany rozwoju szkoły. Obowiązki wicedyrektora liceum, a także przez trzy lata jej dyrektora, powierzono w tym czasie Adamowi Fijewskiemu – nauczycielowi wf i wykładowcy ówczesnej Akademii Medycznej w Lublinie.

W 2020 r., po 27 latach zarządzania spółką i kierowania szkołami z pełnienia wszystkich funkcji zrezygnował jej twórca, Adam Kalbarczyk. Na stanowisku prezesa zarządu spółki zastąpił go pełniący wcześniej funkcję wiceprezesa, Krzysztof Dołęgowski, a dyrektorką liceum została wcześniejsza wicedyrektorka i koordynatorka programu IB DP, Agnieszka Bojczuk. Zarząd spółki został uzupełniony o Katarzynę Olejnik, dyrektorkę szkoły podstawowej, pełniącą tę funkcję od początku istnienia szkoły.


Więcej informacji o historii szkoły można znaleźć w książce Adama Kalbarczyk „Alfabet Paderewskiego”, Wydawnictwo „Goszko”, Lublin 2021. Książkę można nabyć w sekretariacie liceum.

Współpraca: