Zasady przyjęć uczniów do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski

na rok szkolny 2019/2020 – klasy VIII

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie on-line kwestionariusza kandydata.
WARUNKI PRZYJĘĆ

Wymagania dotyczące II języka obcego:

 • kontynuacja języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego.

Uczniowie zostają przyjęci na podstawie wyników z 7 klasy szkoły podstawowej lub egzaminów wstępnych do szkoły (z języka polskiego i matematyki oraz języka angielskiego).

 1. Bez egzaminów wstępnych z języka polskiego i matematyki przyjmowani są kandydaci, którzy zostali laureatami konkursu przedmiotowego objętego patronatem Kuratorium Oświaty.
 2. Bez dodatkowych egzaminów z języka angielskiego przyjmowani są kandydaci, którzy:
 • uzyskali w ostatniej klasie, do której uczęszczali ocenę celującą z języka angielskiego

lub

 • zostali laureatami konkursu z języka angielskiego objętego patronatem Kuratorium Oświaty
EGZAMINY WSTĘPNE
Terminy egzaminów ustalane są indywidualnie.

OPŁATY
 • opłata rekrutacyjna: 250 zł (do 7 dni od dnia podpisania umowy)
 • miesięczne czesne: 750 zł (płatne przez 12 miesięcy)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme): 800 zł (płatna raz w roku we wrześniu)
OPŁATY
DOKUMENTY

Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata należy złożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie o ocenach uzyskanych w 7 klasie szkoły podstawowej.

Kandydaci przyjęci do szkoły składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły w terminie nie późniejszym niż 28 czerwca 2019 r. do godz. 12:00:

 • oryginał świadectwa ukończenia klasy 7,
 • zaświadczenie o tytule laureata konkursów przedmiotowych, certyfikaty językowe, opinie o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada),
 • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
 • kartę zdrowia.