Warunki przyjęć dla uczniów Gimnazjum Paderewski

W II terminie naboru (złożenie kwestionariusza kandydata po 7 kwietnia 2017 r.)

Uczniowie Gimnazjum Paderewski zostają przyjęci do Liceum Paderewski  tylko w przypadku, gdy po I terminie naboru pozostaną jeszcze wolne miejsca w klasach, do których ubiegają się o przyjęcie, na podstawie wyników z I semestru III klasy gimnazjum lub na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego.

I. Przed terminem ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego.

1Bez egzaminów wstępnych z języka polskiego i matematyki do wszystkich profili klas (z wyjątkiem klasy matematycznej) przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • uzyskali na I semestr III klasy gimnazjum średnią ocen co najmniej 4,0 z przedmiotów obowiązkowych (bez religii/etyki), w tym ocenę co najmniej dobrą z języka polskiego i matematyki /lub
 • zostali laureatami dowolnego konkursu przedmiotowego objętego patronatem Kuratorium Oświaty.

2Bez dodatkowych egzaminów z matematyki do klasy matematycznej i dwujęzycznej z językiem niemieckim przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • uzyskali na I semestr III klasy gimnazjum ocenę bardzo dobrą z matematyki / lub
 • zostali laureatami konkursu gimnazjalnego z matematyki, fizyki lub informatyki objętego patronatem Kuratorium Oświaty.

3Bez dodatkowych egzaminów z języka angielskiego do klas przygotowujących do programu matury międzynarodowej przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • zostali laureatami konkursu z języka angielskiego objętego patronatem Kuratorium Oświaty / lub
 • posiadają certyfikat z języka angielskiego (TELC poziom B2, TOEFL, FCE lub wyższy) / lub
 • realizowali w gimnazjum program MYP (Middle Years Programme).

4Bez dodatkowych egzaminów z języka niemieckiego do klasy dwujęzycznej programu polskiego przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • zostali laureatami konkursu z języka niemieckiego objętego patronatem Kuratorium Oświaty / lub
 • posiadają certyfikat z języka niemieckiego (TELC poziom B1, Goethe-Institut poziom B1, DSD1 z oceną minimum dobrą).

5Bez dodatkowych egzaminów wstępnych do klasy kontynuującej program MYP (Middle Years Programme – IV rok), przyjmowani są uczniowie klasy III certyfikatowej MYP.

II. Po terminie ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego.

Uczniowie Gimnazjum Paderewski zostają przyjęci do Liceum Paderewski:

 • na podstawie wyników z I semestru III klasy gimnazjum – na zasadach jw.

lub

 • na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego:
  • średnia co najmniej 75% z całości egzaminu (minimum 60% z każdej części),
  • co najmniej 75% z języka angielskiego na poziomie podstawowym, przy czym do klas przygotowujących do programu matury międzynarodowej – co najmniej 95% na poziomie rozszerzonym,
  • do klasy matematycznej – co najmniej 90% z części matematycznej.

 

Co decyduje o przyjęciu do Liceum Paderewski

Jeżeli jesteś zwolniony z egzaminów wstępnych, decyduje kolejność podpisania umowy. Jeżeli zdajesz egzaminy wstępne – wyniki tych egzaminów. Ważna jest także znajomość języków obcych na poziomie wymaganym w Liceum Paderewski.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z koordynatorem ds. przyjęć:

Anna Guldynowicz tel. kom.: 663 123 113  e-mail: aguldynowicz@paderewski.lublin.pl

Nasze certyfikaty: