ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO LICEUM PADEREWSKI

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – II nabór

 

UWAGA: Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie www.paderewski.lublin.pl/liceum/#rekrutacja do dnia 29 czerwca 2018r.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Uczniowie III klas gimnazjów zostają przyjęci do Liceum Paderewski  tylko w przypadku, gdy po I terminie naboru pozostaną jeszcze wolne miejsca w klasach, do których ubiegają się o przyjęcie, na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego.

Do I klas liceum przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali:

 • średnia co najmniej 75% z całości egzaminu(minimum 60% z każdej części),
 • co najmniej 75% z języka angielskiegona poziomie podstawowym, przy czym do klas przygotowujących      do programu matury międzynarodowej – co najmniej 95% na poziomie rozszerzonym,
 • do klasy matematycznej – co najmniej 90%z części matematycznej.

O przyjęciu do szkoły decydują wyniki egzaminów gimnazjalnych.

Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 10 lipca 2018r. na stronie internetowej szkoły: www.paderewski.lublin.pl

DOKUMENTY

Kandydaci przyjęci do szkoły składają obowiązkowo w sekretariacie szkoły w terminie nie późniejszym niż 2 lipca 2018 r. do godz. 12:00:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o tytule laureata konkursów przedmiotowych, certyfikaty językowe, opinie o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada),
 • 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej,
 • kartę zdrowia i oświadczenie o objęciu dziecka obowiązkowymi szczepieniami ochronnym.

 

OPŁATY I CZESNE

PROGRAM POLSKI

 • opłata rekrutacyjna: 750 zł (płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy),
 • miesięczne czesne 700 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)

 PROGRAM MIĘDZYNARODOWY

 • opłata rekrutacyjna: 750 zł (płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy),
 • miesięczne czesne: 800 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • coroczna opłata IB DP: 800 zł (wrzesień 2018, 2019, 2020),
 • opłata za maturę międzynarodową: 4100 zł (listopad 2020).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

 • sekretariatem liceum email: liceum@paderewski.lublin.pl (p. nr 37), poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:30, tel. (81) 740 75 43,
 • koordynatorem ds. przyjęć – tel. 663 123 113, aguldynowicz@paderewski.lublin.pl
Nasze certyfikaty: