ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO LICEUM PADEREWSKI

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

UWAGA: Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie www.paderewski.lublin.pl/liceum/#rekrutacja

I termin naboru (złożenie kwestionariusza kandydata do 31 marca 2018 r.)

– uczniowie zostają przyjęci do klasy 1 w Liceum Paderewski na podstawie wyników z I semestru III klasy gimnazjum i na podstawie egzaminów wstępnych do szkoły.

 

PROGRAM POLSKI

Wymagane oceny na koniec I semestru klasy III gimnazjum, pozwalające na wybór profili:

 • do profilu biologiczno-chemicznego: co najmniej oceny dobre z biologii i chemii
 • do profilu humanistycznego: co najmniej oceny dobre z historii i języka polskiego
 • do profilu matematycznego: co najmniej oceny dobre z matematyki i fizyki
 • do wszystkich profili: co najmniej ocena dobra z języka angielskiego

Egzaminy wstępne: z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

 1. Bez egzaminów wstępnych z języka polskiego i matematyki do wszystkich profili klas (z wyjątkiem profilu matematycznego) przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali na I semestr III klasy gimnazjum średnią ocen co najmniej 4,0 z przedmiotów obowiązkowych (bez religii/etyki), w tym ocenę co najmniej dobrą z języka polskiego, matematyki i angielskiego.
 2. Bez dodatkowych egzaminów z matematyki do klasy z profilem matematycznym przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali na I semestr III klasy gimnazjum ocenę co najmniej bardzo dobrą z matematyki.
 3. Bez dodatkowych egzaminów z języka niemieckiego do klasy dwujęzycznej z j. niemieckim przyjmowani są kandydaci, którzy:
  • zostali laureatami konkursu z języka niemieckiego organizowanego przez Kuratora Oświaty,
  • lub
  • posiadają certyfikat z języka niemieckiego (TELC poziom B1, Goethe-Institut poziom B1, DSD1 z oceną minimum dobrą).
 4. Bez dodatkowych egzaminów z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej z j. angielskim przyjmowani są kandydaci, którzy:
  • zostali laureatami konkursu z języka angielskiego organizowanego przez Kuratora Oświaty,
  • lub
  • posiadają certyfikat z języka angielskiego (TELC poziom B2, TOEFL, FCE lub wyższy).

PROGRAM MIĘDZYNARODOWY

Wymagane oceny na koniec I semestru klasy III gimnazjum, pozwalające na wybór profili:

 • do profilu medycznego: co najmniej oceny dobre z biologii i chemii
 • do profilu humanistycznego: co najmniej oceny dobrej z historii i języka polskiego
 • do profilu politechniczno-informatycznego: co najmniej oceny dobre z matematyki i fizyki
 • do profilu geograficzno-ekonomicznego: co najmniej oceny dobre z matematyki i geografii

Egzaminy wstępne: z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego

 1. Bez egzaminów wstępnych z języka polskiego i matematyki do wszystkich profili klas przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali na I semestr III klasy gimnazjum średnią ocen co najmniej 4,0 z przedmiotów obowiązkowych (bez religii/etyki), w tym oceny co najmniej dobre z języka polskiego i matematyki.
 2. Bez dodatkowych egzaminów z języka angielskiego przyjmowani są kandydaci, którzy:
  • zostali laureatami konkursu z języka angielskiego organizowanego przez Kuratora Oświaty,
   lub
  • posiadają certyfikat z języka angielskiego (TELC poziom B2, TOEFL, FCE lub wyższy).
 1. Bez dodatkowych egzaminów wstępnych do klasy kontynuującej program IB MYP (Middle Years Programme IV rok) przyjmowani są uczniowie klas III certyfikatowych IB MYP.

 

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • w przypadku kandydatów spełniających kryteria przyjęć bez egzaminu wstępnego – kolejność podpisania umów,
 • w przypadku kandydatów zdających egzaminy wstępne – wyniki tych egzaminów,
 • znajomość języków obcych na poziomie grup oferowanych przez szkołę.
Nasze certyfikaty: